Tổ chủ nhiệm

Tổ chủ nhiệm năm học 2013  - 2014
Tổ trưởng- Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Hà
Chủ nhiệm lớp 6A: Trần Thị Hạnh- Khối trưởng khối 6
Chủ nhiệm lớp 6B: Lê Thị Huế
Chủ nhiệm lớp 7A: Trần Thị Tám - Khối trưởng khối 7
Chủ nhiệm lớp 7B: Nguyễn Thị Ngoãn
Chủ nhiệm lớp 8A: Nguyễn Đức Minh - Khối trưởng khối 8
Chủ nhiệm lớp 8B: Đinh Văn Dới
Chủ nhiệm lớp 9A: Nguyễn Minh  Tiến - Khối trưởng khối 9
Chủ nhiệm lớp 9B: Đào Thị Thanh

 
Comments