TKB

TRƯỜNG THCS B THANH NGHỊ

THỜI KHOÁ BIỂU

 

 

 

 

(Thực hiện từ 07 tháng 03 năm 2011)

 

6a

6b

7a

7b

8a

8b

9a

9b

9c

Ngày nghỉ

Thứ hai

1

Chao co

Chao co

Chao co

Chao co

Chao co

Chao co

Chao co

Chao co

Chao co

Huyền

2

Toan (L.Huế)

Am nhac (Chi)

Su (Sinh)

Van (T.Hạnh)

The duc (Thăng)

My thuat (Thuý)

Sinh (Khánh)

Toan (Tiến)

Toan (Tám)

3

Van (H.Hai)

Tieng anh (D.Hanh)

Van (T.Hạnh)

Am nhac (Chi)

Van (Thanh)

Tieng anh (Hải)

Van (Loan)

Ly (Tuyên)

The duc (Thăng)

4

Am nhac (Chi)

CN (Dũng)

Toan (Huế)

Su (Sinh)

Tieng anh (Hải)

Sinh (Anh)

The duc (Thăng)

Van (Loan)

Sinh (Khánh)

5

CN (Dũng)

Toan (L.Huế)

Am nhac (Chi)

Toan (Huế)

Dia (M.Hạnh)

The duc (Thăng)

Toan (Tiến)

Tieng anh (Hải)

Hoa (Anh)

Thứ ba

1

GDCD (Ngoãn)

My thuat (Thuý)

Van (T.Hạnh)

Sinh (Huyền)

CN (Dũng)

Toan (Dới)

Toan (Tiến)

The duc (Thăng)

Toan (Tám)

Khánh, Minh, Đ.Hạnh, Chi
Đào Thanh

2

Ly (Nam)

Van (Ngoãn)

Van (T.Hạnh)

Toan (Huế)

Toan (Dới)

The duc (Thăng)

Tieng anh (Hải)

Van (Loan)

Van (M.Hạnh)

3

Toan (L.Huế)

Sinh (Huyền)

My thuat (Thuý)

Van (T.Hạnh)

Toan (Dới)

Dia (M.Hạnh)

Van (Loan)

Toan (Tiến)

Ly (Tuyên)

4

Van (H.Hai)

Toan (L.Huế)

Toan (Huế)

The duc (Nam)

Sinh (Anh)

Toan (Dới)

Su (Sinh)

Tieng anh (Hải)

CN (Dũng)

5

Sinh (Huyền)

GDCD (Ngoãn)

The duc (Nam)

My thuat (Thuý)

Hoa (Anh)

CN (Dũng)

Ly (Tuyên)

Su (Sinh)

Tieng anh (Hải)

Thứ tư

1

Sinh (Huyền)

Van (Ngoãn)

Tieng anh (D.Hanh)

Toan (Huế)

Van (Thanh)

Toan (Dới)

Van (Loan)

Ly (Tuyên)

Van (M.Hạnh)

Tiến, T.Hạnh, Thăng, Hải, L.Huế, Nam,
Thuý

2

Dia (Khánh)

Van (Ngoãn)

Sinh (Huyền)

Toan (Huế)

Van (Thanh)

Dia (M.Hạnh)

Van (Loan)

CN (Dũng)

Am nhac (Chi)

3

Van (H.Hai)

Dia (Khánh)

Toan (Huế)

Tieng anh (D.Hanh)

Ly (Tuyên)

Hoa (Anh)

Su (Sinh)

Van (Loan)

Dia (M.Hạnh)

4

Van (H.Hai)

Tieng anh (D.Hanh)

Dia (Khánh)

GDCD (Ngoãn)

Sinh (Anh)

Van (Chi)

CN (Dũng)

Su (Sinh)

Toan (Tám)

5

 

 

GDCD (Ngoãn)

Dia (Khánh)

Hoa (Anh)

Ly (Tuyên)

Dia (M.Hạnh)

Am nhac (Chi)

Su (Sinh)

Thứ năm

1

Toan (L.Huế)

Su (Sinh)

Tieng anh (D.Hanh)

Toan (Huế)

My thuat (Thuý)

Sinh (Anh)

Am nhac (Chi)

The duc (Thăng)

Van (M.Hạnh)

 Dới, Tuyên, Ngoãn,  Dũng

2

Su (Sinh)

Tieng anh (D.Hanh)

Toan (Huế)

Van (T.Hạnh)

The duc (Thăng)

Van (Chi)

Hoa (Anh)

Van (Loan)

Van (M.Hạnh)

3

Van (H.Hai)

Toan (L.Huế)

Su (Sinh)

Van (T.Hạnh)

Tieng anh (Hải)

Van (Chi)

Van (Loan)

Sinh (Khánh)

The duc (Thăng)

4

Tieng anh (D.Hanh)

Ly (Nam)

Sinh (Huyền)

Su (Sinh)

Van (Thanh)

Tieng anh (Hải)

The duc (Thăng)

Hoa (Anh)

Toan (Tám)

5

 

 

The duc (Nam)

Tieng anh (D.Hanh)

Am nhac (Chi)

Hoa (Anh)

Sinh (Khánh)

Dia (M.Hạnh)

Tieng anh (Hải)

Thứ sáu

1

Tieng anh (D.Hanh)

Sinh (Huyền)

Ly (Nam)

CN (Dũng)

Toan (Dới)

Su (H.Hai)

Hoa (Anh)

Toan (Tiến)

GDCD (Ngoãn)

Ng.Huế, Loan, M.Hạnh,   Sinh,
Tám

2

The duc (Thăng)

Toan (L.Huế)

CN (Dũng)

Van (T.Hạnh)

Van (Thanh)

Van (Chi)

GDCD (Ngoãn)

Hoa (Anh)

Sinh (Khánh)

3

Toan (L.Huế)

CN (Dũng)

Van (T.Hạnh)

Tieng anh (D.Hanh)

Su (H.Hai)

Tieng anh (Hải)

Ly (Tuyên)

GDCD (Ngoãn)

Hoa (Anh)

4

My thuat (Thuý)

The duc (Thăng)

Van (T.Hạnh)

The duc (Nam)

Tieng anh (Hải)

Am nhac (Chi)

Toan (Tiến)

Sinh (Khánh)

Ly (Tuyên)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

1

CN (Dũng)

Van (Ngoãn)

Dia (Khánh)

Sinh (Huyền)

Toan (Dới)

Van (Chi)

Van (Loan)

Toan (Tiến)

Van (M.Hạnh)

Anh, H.Hải

Hội ý tuần sau tiết 2

2

Tieng anh (D.Hanh)

Van (Ngoãn)

CN (Dũng)

Dia (Khánh)

Toan (Dới)

GDCD (T.Hạnh)

Toan (Tiến)

Van (Loan)

Van (M.Hạnh)

3

The duc (Thăng)

Toan (L.Huế)

Toan (Huế)

Ly (Nam)

GDCD (T.Hạnh)

Toan (Dới)

Toan (Tiến)

Van (Loan)

Toan (Tám)

4

Toan (L.Huế)

The duc (Thăng)

Tieng anh (D.Hanh)

CN (Dũng)

Dia (M.Hạnh)

Toan (Dới)

Tieng anh (Hải)

Toan (Tiến)

Su (Sinh)

5

Sinh hoat

Sinh hoat

Sinh hoat

Sinh hoat

Sinh hoat

Sinh hoat

Sinh hoat

Sinh hoat

Sinh hoat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments