PPCT áp dụng từ năm học 2009 - 2010

    Phân phối chương trình áp dụng từ năm học 2009 - 2010. Đề nghị mọi đồng chí tải về máy tính của mình và thực hiện bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 năm 2009.
Chú ý: Vì dung lượng nên bộ PPCT được ghi dưới dạng phai nén. Tải về máy cả phần mềm Winrar và PPCT sau đó giải nén và sử dụng được ngay.
    Quý vị có thể tải riêng PPCT của từng môn ở phần đính kèm dưới đây:
    Ghi chú: Đây là bộ PPCT để tham khảo, việc thực hiện PPCT năm học 2009 - 2010 vẫn áp dụng bộ PPCT năm học 2007 - 2008 có sửa đổi
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:20 AM
ċ
PPCT20092010.zip
(346k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:24 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:20 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:21 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:21 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:21 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:21 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:21 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:22 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:22 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:22 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:22 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:22 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:23 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:23 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:23 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:22 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:23 AM
ċ
wrar380.rar
(1163k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 8, 2009, 2:25 AM
Comments