Kết quả xếp loại HL

Các thày cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh download các tệp đính kèm dưới đây để xem kết quả học lực học kỳ 1 của học sinh
Ĉ
6A.xls
(38k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Jan 9, 2011, 7:18 PM
Ĉ
6B.xls
(40k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Jan 9, 2011, 7:18 PM
Ĉ
7A.xls
(37k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Jan 9, 2011, 7:19 PM
Ĉ
7B.xls
(37k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Jan 9, 2011, 7:19 PM
Ĉ
8A.xls
(40k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Jan 9, 2011, 7:19 PM
Ĉ
8B.xls
(41k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Jan 9, 2011, 7:19 PM
Ĉ
9A.xls
(38k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Jan 9, 2011, 7:19 PM
Ĉ
9B.xls
(39k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Jan 9, 2011, 7:20 PM
Ĉ
9C.xls
(39k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Jan 9, 2011, 7:20 PM
Comments