Lớp 9C

Líp: 9C
KÕt qu¶ häc kú : I
SÜ sè: 36
Sè n÷: 21
TT Hä vµ Tªn To¸n Ho¸ Sinh V¨n §Þa Anh GD CN Tin TD Nh¹c Ho¹ TBM XL
1 ĐÀO THỊ CÚC ANH 75 74 78 70 50 67 66 57 64 69   g   k 66 K
2 ĐÀO THỊ VÂN ANH 63 73 55 71 55 57 70 45 66 60   g   k 61 Tb
3 TRỊNH TUẤN ANH   61 65 62 64 46 53 59 52 61 56   k   tb 57 Tb
4 TRỊNH KIM  DUNG 80 85 78 73 70 70 84 82 86 75   k   k 78 K
5 PHẠM THỊ THU 41 55 57 70 52 62 56 58 69 54   k   k 56 Tb
6 ĐÀO THỊ HUẾ 64 66 53 69 57 69 74 55 69 69   g   k 64 Tb
7 NGUYỄN DƯỠNG HƯNG   47 58 42 55 40 68 55 39 61 50   tb   tb 50 Y
8 NGUYỄN THỊ KIỀU 52 68 58 71 60 61 76 59 64 65   k   k 62 Tb
9 TRỊNH THỊ THANH LAM 69 71 69 71 51 64 66 73 76 60   g   g 66 K
10 VŨ TÙNG LÂM   87 86 82 64 66 70 80 78 89 70   g   g 77 K
11 TRẦN THỊ  NGA 80 76 74 76 67 70 85 85 81 71   g   g 76 K
12 ĐÀO THỊ QUYÊN 57 71 66 68 64 61 64 61 67 58   k   g 63 Tb
13 TRỊNH THU  QUỲNH 86 90 87 81 69 71 78 83 74 76   k   k 79 K
14 NGUYỄN VĂN  SÁNG   51 54 57 60 51 60 58 55 57 69   k   tb 56 Tb
15 NGUYỄN THỊ  THUÝ 56 56 48 64 51 67 64 63 63 65   k   k 59 Tb
16 TRẦN XUÂN TIẾN   53 55 43 43 40 59 56 35 53 51   k   tb 48 Y
17 LÊ VĂN TOÀN   72 75 73 62 57 76 71 59 66 70   k   k 68 K
18 NGUYỄN THỊ  TRANG 55 58 57 64 50 56 55 55 60 69   k   k 57 Tb
19 TRẦN THỊ  TRANG 57 73 59 66 62 67 71 53 77 70   k   g 65 Tb
20 TRẦN THỊ  TRANG 59 67 62 70 44 71 56 53 71 61   k   g 60 Tb
21 ĐINH THÀNH  TRUNG   57 60 53 61 52 61 54 50 57 55   g   k 56 Tb
22 ĐINH VĂN  TRƯỜNG   61 69 69 57 53 66 56 55 64 75   g   k 62 Tb
23 LÊ ANH  TUẤN   73 72 54 66 58 67 63 61 59 63   k   tb 64 Tb
24 LÊ VĂN  TUẤN   55 63 60 61 46 70 54 43 61 54   k   tb 56 Tb
25 PHẠM VĂN TUẤN   60 55 63 68 45 66 54 43 60 54   g   k 56 Tb
26 VŨ VĂN  TUYÊN   77 72 72 63 52 66 63 61 59 58   k   k 64 Tb
27 NGUYỄN THỊ  VÂN 84 87 82 73 71 64 79 61 76 71   k   k 75 K
28 PHẠM THỊ  VÂN 81 84 66 78 66 71 78 58 71 73   g   k 73 K
29 NGÔ QUANG  VIỆT   76 75 77 68 67 69 75 45 61 60   g   k 68 Tb
30 NGUYỄN CÔNG    79 69 69 76 68 61 84 73 54 63   g   k 70 K
31 TRẦN TUẦN   58 53 55 66 45 60 63 52 57 54   k   tb 55 Tb
32 ĐINH THỊ  YẾN 57 57 52 62 53 59 59 60 71 56   k   k 58 Tb
33 LÊ THỊ BẢO  YẾN 91 86 91 79 71 73 89 83 87 80   g   g 83 G
34 NGUYỄN THỊ  YẾN 55 63 47 70 50 66 50 59 86 50   k   g 58 Tb
35 TRẦN THỊ  YẾN 89 92 88 81 70 70 84 73 81 66   k   k 79 K
36 TRẦN THỊ  YẾN 82 79 75 76 68 67 79 68 86 66   k   g 75 K

Líp 9C
KÕt qu¶ häc kú  C¶ n¨m
SÜ sè: 36
Sè n÷ 21
TT Hä vµ Tªn To¸n Ho¸ Sinh V¨n §Þa Anh GD CN Tin TD Nh¹c Ho¹ TBM XL
1 ĐÀO THỊ CÚC ANH 78 73 77 70,8 56,8 66 69 62 67 73 0 g k k 69 K
2 ĐÀO THỊ VÂN ANH 52 72 55 65,3 56 61 68 60 66 65 0 k g k 61 Tb
3 TRỊNH TUẤN ANH   57 60 59 62,2 52,2 55 68 55 60 60 0 k k tb 58 Tb
4 TRỊNH KIM  DUNG 83 86 79 75,2 73,3 76 89 79 76 78 0 g k k 79 K
5 PHẠM THỊ THU 50 54 52 71,7 55,3 62 57 60 69 56 0 tb k k 58 Tb
6 ĐÀO THỊ HUẾ 65 66 57 72,2 60 70 72 61 74 71 0 g k k 66 K
7 NGUYỄN DƯỠNG HƯNG   51 55 53 60,8 55,3 62 58 44 60 58 0 k k tb 55 Tb
8 NGUYỄN THỊ KIỀU 56 72 64 69,5 65,3 61 81 63 65 70 0 k k k 66 K
9 TRỊNH THỊ THANH LAM 75 73 72 72,8 61,7 63 71 73 74 68 0 k g g 70 K
10 VŨ TÙNG LÂM   90 84 80 73 74 77 86 78 89 78 0 g k g 81 G
11 TRẦN THỊ  NGA 81 77 71 77 69 71 82 82 76 74 0 g g g 76 K
12 ĐÀO THỊ QUYÊN 68 72 67 68,5 61,7 63 71 62 76 61 0 k k g 67 K
13 TRỊNH THU  QUỲNH 91 87 89 75,3 72,2 75 83 77 79 81 0 k k k 81 G
14 NGUYỄN VĂN  SÁNG   52 55 53 60,8 54,5 57 61 55 58 68 0 g k tb 57 Tb
15 NGUYỄN THỊ  THUÝ 55 56 51 68,8 54 67 65 62 62 64 0 k k k 60 Tb
16 TRẦN XUÂN TIẾN   54 54 52 58,5 52,8 56 59 37 57 55 0 tb tb tb 54 Tb
17 LÊ VĂN TOÀN   74 72 71 63,2 61 76 72 59 69 73 0 k k k 69 K
18 NGUYỄN THỊ  TRANG 58 61 57 63 55,3 55 58 57 59 69 0 k k k 59 Tb
19 TRẦN THỊ  TRANG 58 69 60 72 65,3 66 75 53 78 75 0 k k g 66 K
20 TRẦN THỊ  TRANG 54 67 57 68,3 51 70 66 52 73 65 0 g k g 61 Tb
21 ĐINH THÀNH  TRUNG   50 58 48 62,8 55,3 60 62 54 64 63 0 g k k 57 Tb
22 ĐINH VĂN  TRƯỜNG   70 68 70 61,5 62,3 59 70 58 63 73 0 g k k 66 K
23 LÊ ANH  TUẤN   76 71 47 65,3 56,7 66 59 54 64 65 0 g tb tb 63 Tb
24 LÊ VĂN  TUẤN   52 59 54 61,2 53,7 62 57 49 68 61 0 k tb tb 57 Tb
25 PHẠM VĂN TUẤN   57 54 57 65,2 53,3 60 54 49 62 61 0 k tb k 57 Tb
26 VŨ VĂN  TUYÊN   81 68 69 66,8 55,7 64 65 59 60 65 0 g tb k 66 K
27 NGUYỄN THỊ  VÂN 89 84 83 76 71,8 68 80 63 81 71 0 k g k 77 K
28 PHẠM THỊ  VÂN 84 86 69 71 71,2 70 82 56 72 74 0 g g k 74 K
29 NGÔ QUANG  VIỆT   75 71 72 67,7 66,2 65 74 45 61 63 0 g k k 67 Tb
30 NGUYỄN CÔNG    78 72 64 75,3 69,3 60 81 61 65 73 0 g tb k 70 K
31 TRẦN TUẦN   54 56 58 60,3 52 58 65 49 62 54 0 tb k tb 56 Tb
32 ĐINH THỊ  YẾN 51 59 57 64,8 57,5 60 66 57 70 61 0 k k k 59 Tb
33 LÊ THỊ BẢO  YẾN 94 89 92 74,7 76,7 81 90 75 88 81 0 g g g 84 G
34 NGUYỄN THỊ  YẾN 50 63 52 68,3 57 59 57 56 79 65 0 g k g 60 Tb
35 TRẦN THỊ  YẾN 93 90 86 69,5 73,3 70 87 66 74 67 0 g k k 79 K
36 TRẦN THỊ  YẾN 81 82 81 73,7 69 68 74 65 81 70 0 k k g 75 K
Comments