Lớp 6A

TT
Hä vµ
Tªn
To¸n
Ho¸
Sinh
V¨n
§Þa
Anh
GD
CN
Tin
TD
Nh¹c
Ho¹
TBM
XL
1
ĐINH THỊ 
ÁNH
68
74
 
63
72
76
66
54
74
66
 
g
k
g
68
K
2
ĐỖ ĐỨC  
CẢNH
 
71
79
 
68
62
56
60
65
69
61
 
g
k
tb
66
K
3
TRẦN VĂN 
CHIẾN
 
60
57
 
61
56
51
69
50
56
61
 
g
tb
g
58
Tb
4
NGUYỄN ĐỨC 
CHÍNH
 
76
73
 
71
57
69
58
68
67
63
 
g
tb
k
67
K
5
NGUYỄN TIẾN 
ĐẠT
 
55
54
 
58
53
56
55
44
56
65
 
tb
k
tb
55
Tb
6
NGUYỄN VĂN 
DIỆN
 
43
51
 
48
50
41
68
39
60
61
 
k
k
tb
50
Tb
7
ĐINH VĂN 
DŨNG
 
88
88
 
85
75
86
83
81
90
80
 
g
g
g
83
G
8
NGUYỄN VĂN 
DƯƠNG
 
61
59
 
68
68
60
58
71
67
74
 
g
k
k
65
K
9
ĐỖ KIM 
GIAO
 
74
73
 
60
67
67
55
89
67
70
 
k
g
k
69
K
10
VŨ THỊ 
56
56
 
61
61
61
71
55
64
75
 
k
k
g
62
Tb
11
PHẠM ĐỨC 
HẢI
 
71
73
 
73
65
79
70
74
73
79
 
k
k
k
72
K
12
NGUYỄN VĂN 
HÂN
 
59
66
 
53
54
60
54
57
67
51
 
k
tb
tb
58
Tb
13
ĐỖ THỊ 
HẰNG
80
78
 
59
73
73
61
73
83
79
 
g
k
g
74
K
14
HOÀNG THU 
HẰNG
65
64
 
76
63
76
61
71
76
66
 
g
k
k
68
K
15
NHỮ THỊ 
HẠNH
52
57
 
56
63
60
65
56
76
76
 
g
g
k
61
Tb
16
VŨ VĂN 
HẬU
 
85
78
 
73
66
69
64
83
69
73
 
g
k
g
74
K
17
HOÀNG T THANH 
HIỀN
64
71
 
78
73
64
59
66
80
75
 
g
k
g
70
K
18
NGUYỄN THỊ 
HIỀN
71
82
 
63
61
73
61
65
70
83
 
g
k
k
69
K
19
ĐINH MINH 
HOÀNG
 
70
69
 
71
58
54
58
63
59
69
 
k
k
tb
63
Tb
20
NGUYỄN THỊ 
HỒNG
61
58
 
61
63
59
66
52
61
71
 
k
k
k
62
Tb
21
TRẦN THỊ 
HỒNG
47
61
 
55
58
56
66
51
66
58
 
g
g
k
57
Tb
22
LÊ HUY 
HƯNG
 
48
59
 
60
55
43
49
42
59
53
 
k
k
tb
52
Tb
23
NGUYỄN TÙNG 
LÂM
 
65
61
 
56
62
57
59
57
64
74
 
g
k
k
62
Tb
24
NHỮ THỊ 
LAN
69
76
 
54
66
66
68
59
80
64
 
g
g
g
67
K
25
TRẦN THỊ 
LOAN
79
73
 
71
73
71
75
80
83
79
 
g
k
g
76
K
26
PHẠM VĂN 
LƯỢNG
 
37
52
 
46
44
46
63
37
46
58
 
k
tb
tb
46
Y
27
NGUYỄN THỊ 
MẾN
57
64
 
54
53
51
58
54
56
59
 
g
k
g
56
Tb
28
ĐINH THỊ 
NGÂN
66
73
 
59
75
73
66
84
76
78
 
g
k
k
72
K
29
VŨ VĂN 
PHƯƠNG
 
46
51
 
61
52
56
70
44
63
63
 
k
k
k
55
Tb
30
 
Quý
 
39
57
 
48
46
49
58
43
61
53
 
k
k
k
49
Y

 

Líp 6A
KÕt qu¶ häc kú  C¶ n¨m
SÜ sè: 30
Sè n÷ 13
TT Hä vµ Tªn To¸n Ho¸ Sinh V¨n §Þa Anh GD CN Tin TD Nh¹c Ho¹ TBM XL
1 ĐINH THỊ  ÁNH 71 79   64,2 72,9 75 74 55 79 62   g k k 71 K
2 ĐỖ ĐỨC   CẢNH   72 74   59,8 58,1 53 60 66 69 63   k k tb 64 Tb
3 TRẦN VĂN  CHIẾN   60 58   59,8 55 51 67 51 60 56   g k k 58 Tb
4 NGUYỄN ĐỨC  CHÍNH   80 78   64,4 61,2 65 61 65 66 72   g k k 68 K
5 NGUYỄN TIẾN  ĐẠT   59 51   61,2 50,9 55 60 50 55 60   k k tb 56 Tb
6 NGUYỄN VĂN  DIỆN   49 50   51,2 50,5 46 58 35 55 50   k tb tb 50 Tb
7 ĐINH VĂN  DŨNG   92 84   80,3 78,3 81 84 82 88 79   g g g 83 G
8 NGUYỄN VĂN  DƯƠNG   61 58   66,5 63 58 62 68 70 67   g k k 64 Tb
9 ĐỖ KIM  GIAO   66 75   60 63,3 67 68 82 62 66   k g k 67 K
10 VŨ THỊ  53 57   64,4 55,8 60 71 48 61 67   k k g 59 Tb
11 PHẠM ĐỨC  HẢI   61 70   74,2 62,9 67 70 69 67 67   g g k 67 Tb
12 NGUYỄN VĂN  HÂN   61 62   56,2 54,1 56 58 54 63 59   g k tb 58 Tb
13 ĐỖ THỊ  HẰNG 80 80   64,9 74,3 77 74 74 78 74   g g g 75 K
14 HOÀNG THU  HẰNG 69 64   67,4 64,1 68 64 64 74 62   k k k 66 K
15 NHỮ THỊ  HẠNH 54 58   60,8 62,8 60 67 52 73 65   g k k 61 Tb
16 VŨ VĂN  HẬU   88 77   70,2 68,2 67 72 78 74 68   g k k 74 K
17 HOÀNG T THANH  HIỀN 63 72   75,2 70 63 67 57 81 72   g g k 69 K
18 NGUYỄN THỊ  HIỀN 70 76   58,2 70,6 74 70 68 80 75   g k k 71 K
19 ĐINH MINH  HOÀNG   79 68   67,1 57,7 63 71 60 62 65   g k tb 66 K
20 NGUYỄN THỊ  HỒNG 59 57   60,4 60,9 58 67 52 65 67   k k k 60 Tb
21 TRẦN THỊ  HỒNG 50 60   59 56,7 59 69 43 61 55   g k k 56 Tb
22 LÊ HUY  HƯNG   51 60   62,7 58,6 59 55 43 66 60   k k tb 57 Tb
23 NGUYỄN TÙNG  LÂM   67 59   56,1 61,9 52 64 62 65 64   g k k 62 Tb
24 NHỮ THỊ  LAN 67 71   63,9 62,9 64 73 50 66 70   k g k 65 K
25 TRẦN THỊ  LOAN 84 74   74,4 76,1 70 75 73 84 82   g k g 78 K
26 PHẠM VĂN  LƯỢNG   41 51   50,8 49,3 52 44 42 50 47   k k k 47 Y
27 NGUYỄN THỊ  MẾN 57 63   59,9 55,4 56 63 48 56 60   g g g 57 Tb
28 ĐINH THỊ  NGÂN 73 72   66,9 73,2 71 75 71 78 80   g g k 73 K
29 VŨ VĂN  PHƯƠNG   50 51   63,1 52,4 55 71 42 63 65   g tb k 56 Tb
30 nguyÔn v¨n quý   44 50   53,2 47,1 53 48 37 55 54   k k tb 48 Y

 
Comments