Kết quả kiểm tra nửa kỳ 2

Kết quả kiểm tra nửa kỳ 2 được đính kèm các tệp dưới đây. Các thày cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tải về máy và xem kết quả.
Ĉ
KHOI8.xls
(78k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 18, 2011, 6:59 PM
Ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 18, 2011, 6:59 PM
Ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 18, 2011, 6:59 PM
Ĉ
Khoi9.xls
(118k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 18, 2011, 6:59 PM
Comments