Khen thưởng -Thi lại - Ở lại năm học 2010-2011

Trường THCS B Thanh Nghị                DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI

                                                                   NĂM HỌC 2010 – 2011

(Ban hành kèm theo QĐ số…../………………………)

Mức thưởng:………………………………….

 

TT

Họ và tên

Lớp

Danh hiệu

Vào sổ KT

Ghi chú

1

Đinh Văn Dũng

9A

Học sinh Giỏi

01

 

2

Nguyễn Hoàng Hải

9A

Học sinh Giỏi

02

 

3

Trần Thị Huệ

9A

Học sinh Giỏi

03

 

4

Vũ Thị Hương

9B

Học sinh Giỏi

04

 

5

Nguyễn Trung Kiên

9B

Học sinh Giỏi

05

 

6

Lương Thị Minh Ngọc

9B

Học sinh Giỏi

06

 

7

Nguyễn Văn Hoàng

9C

Học sinh Giỏi

07

 

8

Nhữ Đình Lãm

9C

Học sinh Giỏi

08

 

9

Ngô Thị Hải Yến

9C

Học sinh Giỏi

09

 

10

Ngô Thị Hiền

8A

Học sinh Giỏi

10

 

11

Nguyễn Thị Hồng

8A

Học sinh Giỏi

11

 

12

Trần Thị Hường

8A

Học sinh Giỏi

12

 

13

Trịnh Văn Hậu

8B

Học sinh Giỏi

13

 

14

Vũ Văn Nam

8B

Học sinh Giỏi

14

 

15

Đỗ Thị Trang

8B

Học sinh Giỏi

15

 

16

Nguyễn Thị Thu Trang

8B

Học sinh Giỏi

16

 

17

Đinh Văn Dũng

7A

Học sinh Giỏi

17

 

18

Trần Thị Thu Hiển

7B

Học sinh Giỏi

18

 

19

Ngô Quang Linh

7B

Học sinh Giỏi

19

 

20

Hà Thành Đạt

6A

Học sinh Giỏi

20

 

21

Vũ Hồng Duyên

6A

Học sinh Giỏi

21

 

22

Trần Thị Hiền

6A

Học sinh Giỏi

22

 

23

Lê Thị Huyền

6A

Học sinh Giỏi

23

 

24

Trần Thị Ngọc

6B

Học sinh Giỏi

24

 

25

Ngô Thị Thảo Nhi

6B

Học sinh Giỏi

25

 

26

Trần Thị Thanh Thanh

6B

Học sinh Giỏi

26

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trường THCS B Thanh Nghị            DANH SÁCH HỌC SINH TIÊN TIẾN

                                                                   NĂM HỌC 2010 – 2011

(Ban hành kèm theo QĐ số…../……………)

Mức thưởng:…………………………

 

TT

Họ và tên

Lớp

Danh hiệu

Vào sổ KT

Ghi chú

1     

Vũ Ngọc Ánh

9A

Học sinh Tiên Tiến

27

 

2     

Trần Văn Đăng

9A

Học sinh Tiên Tiến

28

 

3     

Phạm Văn Đức

9A

Học sinh Tiên Tiến

29

 

4     

Đinh Thị Duyên

9A

Học sinh Tiên Tiến

30

 

5     

Nguyễn Thị Hạnh

9A

Học sinh Tiên Tiến

31

 

6     

Lê Thái Hoà

9A

Học sinh Tiên Tiến

32

 

7     

Đinh Vũ Hoàng

9B

Học sinh Tiên Tiến

33

 

8     

Hoàng Văn Hội

9B

Học sinh Tiên Tiến

34

 

9     

Nguyễn Mạnh Hùng

9B

Học sinh Tiên Tiến

35

 

10    

Hoàng Thuỳ Linh

9B

Học sinh Tiên Tiến

36

 

11    

Lê Thị Thuỳ Linh

9B

Học sinh Tiên Tiến

37

 

12    

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

9B

Học sinh Tiên Tiến

38

 

13    

Trần Thị Thuý Quỳnh

9B

Học sinh Tiên Tiến

39

 

14    

Nguyễn Văn Tài

9B

Học sinh Tiên Tiến

40

 

15    

Dương Thị Thu Hà

9C

Học sinh Tiên Tiến

41

 

16    

Phạm Văn Lợi

9C

Học sinh Tiên Tiến

42

 

17    

Trịnh Minh Nghĩa

9C

Học sinh Tiên Tiến

43

 

18    

Vũ Thị Thái

9C

Học sinh Tiên Tiến

44

 

19    

Trần  Duy Thanh

9C

Học sinh Tiên Tiến

45

 

20    

Nguyễn Thị Phương Thảo

9C

Học sinh Tiên Tiến

46

 

21    

Trần Duy Thông

9C

Học sinh Tiên Tiến

47

 

22    

Nguyễn Thị Thuận

9C

Học sinh Tiên Tiến

48

 

23    

Đỗ Thị Trang

9C

Học sinh Tiên Tiến

49

 

24    

Nguyễn Văn Triệu

9C

Học sinh Tiên Tiến

50

 

25    

Nguyễn Văn Tuấn

9C

Học sinh Tiên Tiến

51

 

26    

Đỗ Thị Vân

9C

Học sinh Tiên Tiến

52

 

27    

Nhữ Công Vụ

9C

Học sinh Tiên Tiến

53

 

28    

Nguyễn Thị Việt Chinh

8A

Học sinh Tiên Tiến

54

 

29    

Bạch Hồng Đại

8A

Học sinh Tiên Tiến

55

 

30    

Nguyễn Thuỳ Dương

8A

Học sinh Tiên Tiến

56

 

31    

Trần văn Duy

8A

Học sinh Tiên Tiến

57

 

32    

Nguyễn Thị Hằng

8A

Học sinh Tiên Tiến

58

 

33    

Trịnh Thị Mai Hoa

8A

Học sinh Tiên Tiến

59

 

34    

Lê Quang Huy

8A

Học sinh Tiên Tiến

60

 

35    

Nguyễn Quốc Huy

8A

Học sinh Tiên Tiến

61

 

36    

Nguyễn Thị Huyền

8A

Học sinh Tiên Tiến

62

 

37    

Đinh Thị Khánh Ly

8A

Học sinh Tiên Tiến

63

 

38    

Vũ Ngọc Duy

8A

Học sinh Tiên Tiến

64

 

39    

Nguyễn Thị Liên

8B

Học sinh Tiên Tiến

65

 

40    

Nguyễn Thị Nguyệt

8B

Học sinh Tiên Tiến

66

 

41    

Nguyễn Minh Phước

8B

Học sinh Tiên Tiến

67

 

42    

Trần Thị Bích Phương

8B

Học sinh Tiên Tiến

68

 

43    

Trần Vũ Quý

8B

Học sinh Tiên Tiến

69

 

44    

Nguyễn Ngọc Quyền

8B

Học sinh Tiên Tiến

70

 

45    

Đinh Đức Thắng

8B

Học sinh Tiên Tiến

71

 

46    

Vũ Thị Thương

8B

Học sinh Tiên Tiến

72

 

47    

Trần Thị Thanh Thuyên

8B

Học sinh Tiên Tiến

73

 

48    

Đỗ Văn Toàn

8B

Học sinh Tiên Tiến

74

 

49    

Đinh Thị Ánh

7A

Học sinh Tiên Tiến

75

 

50    

Nguyễn Đức Chính

7A

Học sinh Tiên Tiến

76

 

51    

Đỗ Thị Hằng

7A

Học sinh Tiên Tiến

77

 

52    

Hoàng Thu Hằng

7A

Học sinh Tiên Tiến

78

 

53    

Hoàng Thị Thanh Hiền

7A

Học sinh Tiên Tiến

79

 

54    

Nguyễn Thị Hiền

7A

Học sinh Tiên Tiến

80

 

55    

Trần Thị Loan

7A

Học sinh Tiên Tiến

81

 

56    

Phạm Thị Phương Liên

7B

Học sinh Tiên Tiến

82

 

57    

Trịnh Đức Mỹ

7B

Học sinh Tiên Tiến

83

 

58    

Nguyễn Thị Bích Ngọc

7B

Học sinh Tiên Tiến

84

 

59    

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

7B

Học sinh Tiên Tiến

85

 

60    

Trịnh Minh Quang

7B

Học sinh Tiên Tiến

86

 

61    

Lão Thị Thu Thảo

7B

Học sinh Tiên Tiến

87

 

62    

Vũ Thị Thanh Thảo

7B

Học sinh Tiên Tiến

88

 

63    

Bùi Thị Thương

7B

Học sinh Tiên Tiến

89

 

64    

Ngô Thị Ngọc Ánh

6A

Học sinh Tiên Tiến

90

 

65    

Nguyễn Viết An

6A

Học sinh Tiên Tiến

91

 

66    

Nguyễn Thị Ngọc Anh

6A

Học sinh Tiên Tiến

92

 

67    

Đỗ Minh Chiến

6A

Học sinh Tiên Tiến

93

 

68    

Nguyễn Thế Duy

6A

Học sinh Tiên Tiến

94

 

69    

Trần Thị Hậu

6A

Học sinh Tiên Tiến

95

 

70    

Trần Thị Hiền

6A

Học sinh Tiên Tiến

96

 

71    

Đinh Trọng Hoàng

6A

Học sinh Tiên Tiến

97

 

72    

Trần Việt Hoàng

6A

Học sinh Tiên Tiến

98

 

73    

Nguyễn Thị Mỹ Linh

6A

Học sinh Tiên Tiến

99

 

74    

Phạm Tấn Minh

6A

Học sinh Tiên Tiến

100

 

75    

Trịnh Thị Trang

6A

Học sinh Tiên Tiến

101

 

76    

Đinh Thị Thanh Nhài

6B

Học sinh Tiên Tiến

102

 

77    

Lê Thị Quỳnh

6B

Học sinh Tiên Tiến

103

 

78    

Dương Thị Thoa

6B

Học sinh Tiên Tiến

104

 

79    

Nguyễn Thị Thu

6B

Học sinh Tiên Tiến

105

 

80    

Trần Thanh Trà

6B

Học sinh Tiên Tiến

106

 

81    

Tạ Lê Thuỳ Trang

6B

Học sinh Tiên Tiến

107

 

82    

Nguyễn Thị Trang

6B

Học sinh Tiên Tiến

108

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Trường THCS B Thanh Nghị                DANH SÁCH HỌC SINH ĐÚP

                                                                   NĂM HỌC 2010 – 2011

TT

Họ và tên

Lớp

 

 

Ghi chú

1

Trần Văn Luận

6B

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường THCS B Thanh Nghị                          DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI

                                                                                 NĂM HỌC 2010 – 2011

TT

 

Họ và tên

Lớp

Điểm trung bình cả năm

Toán

Hoá

Sinh

Văn

Sử

Địa

Anh

GD

CN

TBM

1

Nguyễn Quốc Đạt

8A

32

 

36

47

45

 

 

48

 

 

47

2

Trần Văn Huế

8A

34

 

 

 

 

 

47

45

 

 

50

3

Lê Phúc Hưng

8A

31

 

46

43

40

42

48

49

 

 

44

4

Vũ Quang Khoa

8A

35

 

 

49

42

 

 

 

 

 

50

5

Vũ Thị Thảo

8B

37

49

47

 

46

 

49

 

 

 

52

6

Vũ Văn Tuấn

8B

 

 

36

46

47

 

38

 

 

 

49

7

Nguyễn văn Sỹ

8B

28

49

41

42

 

 

 

48

 

47

48

8

Phạm Văn Lượng

7A

41

 

 

 

48

45

 

48

 

 

 

9

Nguyễn Văn Quý

7A

39

44

 

 

49

46

 

47

 

47

 

10

Nguyễn Mỹ Linh

6A

43

 

 

46

34

43

 

48

47

47

46

11

Vũ Văn Nam

6B

45

 

 

 

48

47

 

46

45

48

49

12

Nguyễn Văn Nguyên

6B

44

 

 

 

48

47

 

48

40

 

49

13

Nguyễn Văn Nhâm

6B

36

 

 

42

34

 

 

 

40

 

46

 
 
 
Comments