Cơ cấu tổ chức trong cơ quan

Năm học 2013 - 2014
    
- Hiệu trưởng:             Nguyễn Thanh Hà

- Phó Hiệu trưởng:      Đỗ Duy Tuấn

- Bí thư chi bộ:             Nguyễn Thanh Hà

- Phó bí thư chi bộ:       Đinh Văn Thăng

- Chủ tịch công đoàn:  Đinh Văn Dới

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:     Nguyễn Đức Minh

- Tổng phụ trách:                                Nguyễn Mạnh Tuyên

- Tổng số cán bộ giáo viên: 25 ( có 2 hợp đồng), trong đó nữ: 15

                            Đảng viên: 11, trong đó nữ 4

- Tổng số lớp: 8 ( khối 6: 2 lớp;  khối 7: 2 lớp;    khối 8: 2 lớp;  khối 9: 2 lớp)

- Tổng số học sinh: 289 (khối 6: 79hs; khối 7: 74hs; khối 8: 75hs;  khối 9: 61hs)

Năm học 2012 - 2013
    
- Hiệu trưởng:             Nguyễn Thanh Hà

- Phó Hiệu trưởng:      Đỗ Duy Tuấn

- Bí thư chi bộ:             Nguyễn Thanh Hà

- Phó bí thư chi bộ:       Đinh Văn Thăng

- Chủ tịch công đoàn:  Đinh Văn Dới

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:     Nguyễn Đức Minh

- Tổng phụ trách:                                Nguyễn Mạnh Tuyên

- Tổng số cán bộ giáo viên: 25 ( có 2 hợp đồng), trong đó nữ: 15

                            Đảng viên: 10, trong đó nữ 3

- Tổng số lớp: 8 ( khối 6: 2 lớp;  khối 7: 2 lớp;    khối 8: 2 lớp;  khối 9: 2 lớp)

- Tổng số học sinh: 266 (khối 6: 70hs; khối 7: 76hs; khối 8: 62hs;  khối 9: 58hs)

Năm học 2011 - 2012
    
- Hiệu trưởng:             Trần Ngọc Thuỵ

- Phó Hiệu trưởng:      Nguyễn Thanh Hà

- Bí thư chi bộ:             Trần Ngọc Thuỵ

- Phó bí thư chi bộ:       Nguyễn Thanh Hà

- Chủ tịch công đoàn:  Đinh Văn Dới

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:     Nguyễn Đức Minh

- Tổng phụ trách:                                Nguyễn Mạnh Tuyên

- Tổng số cán bộ giáo viên: 25 ( có 2 hợp đồng), trong đó nữ: 15

                            Đảng viên: 10, trong đó nữ 3

- Tổng số lớp:9 ( khối 6: 2 lớp;  khối 7: 2 lớp;    khối 8: 2 lớp;  khối 9: 3 lớp)

- Tổng số học sinh: 269 (khối 6: 80hs; khối 7: 62hs; khối 8: 60hs;  khối 9: 67hs)

Năm học 2010 - 2011
    
- Hiệu trưởng:             Trần Ngọc Thuỵ

- Phó Hiệu trưởng:      Nguyễn Thanh Hà

- Bí thư chi bộ:             Trần Ngọc Thuỵ

- Phó bí thư chi bộ:       Nguyễn Thanh Hà

- Chủ tịch công đoàn:  Đinh Văn Dới

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:     Nguyễn Đức Minh

- Tổng phụ trách:                                Nguyễn Mạnh Tuyên

- Tổng số cán bộ giáo viên: 29 ( có 5 hợp đồng), trong đó nữ: 17

                            Đảng viên: 10, trong đó nữ 3

- Tổng số lớp:9 ( khối 6: 2 lớp;  khối 7: 2 lớp;    khối 8: 2 lớp;  khối 9: 3 lớp)

- Tổng số học sinh: 291 (khối 6: 67hs; khối 7: 60hs; khối 8: 70hs;  khối 9: 94hs)

Năm học 2009 - 2010
- Hiệu trưởng:             Trần Ngọc Thuỵ

- Phó Hiệu trưởng:      Nguyễn Thanh Hà

- Bí thư chi bộ:             Trần Ngọc Thuỵ

- Phó bí thư chi bộ:       Đinh Văn Thăng

- Chủ tịch công đoàn:  Đinh Văn Dới

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:     Nguyễn Đức Minh

- Tổng phụ trách:                                Nguyễn Mạnh Tuyên

- Tổng số cán bộ giáo viên: 28 ( có 9 hợp đồng), trong đó nữ: 17

                            Đảng viên: 9, trong đó nữ 3

- Tổng số lớp:10 ( khối 6: 2 lớp;  khối 7: 3 lớp;    khối 8: 3 lớp;  khối 9: 2 lớp)

- Tổng số học sinh: 380 (khối 6: 84hs; khối 7: 109hs; khối 8: 109hs;  khối 9: 78hs)
 
Năm học 2010 - 2011
    
- Hiệu trưởng:             Trần Ngọc Thuỵ

- Phó Hiệu trưởng:      Nguyễn Thanh Hà

- Bí thư chi bộ:             Trần Ngọc Thuỵ

- Phó bí thư chi bộ:       Nguyễn Thanh Hà

- Chủ tịch công đoàn:  Đinh Văn Dới

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:     Nguyễn Đức Minh

- Tổng phụ trách:                                Nguyễn Mạnh Tuyên

- Tổng số cán bộ giáo viên: 29 ( có 5 hợp đồng), trong đó nữ: 17

                            Đảng viên: 10, trong đó nữ 3

- Tổng số lớp:9 ( khối 6: 2 lớp;  khối 7: 2 lớp;    khối 8: 2 lớp;  khối 9: 3 lớp)

- Tổng số học sinh: 291 (khối 6: 67hs; khối 7: 60hs; khối 8: 70hs;  khối 9: 94hs)
Comments