Tài nguyên

Chương trình hỗ trợ tính điểm tổng kết học kỳ 1, học kỳ 2, cả năm.

Thiết kế riêng cho từng lớp, từng môn và có tên học sinh.

Các thày cô chỉ cần nhập điểm theo đúng từng hệ số.

Lưu ý: Nhập điểm đúng lớp, đúng môn.

        Giải nén trước khi nhập điểm.

File đính kèm: Tinhdiem TK 2013-2014
Ć
1.3Tayduky.wav
(8404k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 10, 2009, 2:22 AM
ċ
Anh12.bmp
(8100k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 11, 2009, 5:25 AM
ċ
Anh14.bmp
(8100k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 11, 2009, 5:27 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 29, 2009, 3:19 AM
ċ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 9, 2010, 6:36 PM
ċ
HGToan8-tiet17Gioi.rar
(1153k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Jan 7, 2012, 1:10 AM
Ċ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 10, 2009, 1:54 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 17, 2009, 7:05 PM
ċ
MathType.rar
(4291k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 17, 2009, 8:41 PM
ċ
Tap huan DMPPDH.zip
(290k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Aug 12, 2013, 7:07 PM
ċ
Tap_huan_GVCN_2013_2.rar
(8996k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Aug 12, 2013, 7:11 PM
Ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
May 13, 2009, 4:04 PM
ċ
Tinh diem TK 2012-2013.rar
(66k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Dec 18, 2012, 11:29 PM
ċ
Tinh diem TK 2013-2014.rar
(187k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Dec 10, 2013, 6:54 PM
ċ
TinhdiemTK2011-2012.rar
(76k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Dec 2, 2011, 5:01 PM
ċ
UConvert(ChuyenmatiengVietsangUNICODE).rar
(4457k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Sep 25, 2010, 8:16 AM
Ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 28, 2009, 1:03 AM
ċ
VIETKEY_2003.rar
(9910k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Dec 17, 2009, 6:26 PM
ċ
Vn_500MS.zip
(1168k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 9, 2010, 1:25 AM
ċ
Vn_570MS.zip
(1235k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 9, 2010, 1:27 AM
ċ
WinRAR.rar
(1163k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 17, 2009, 8:36 PM
Ċ
daiviet.pdf
(6542k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 10, 2009, 1:30 AM
Ċ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 10, 2009, 1:28 AM
ċ
sapxeptiengViet.rar
(195k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 17, 2009, 8:35 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 12, 2009, 6:19 AM
Comments