Tổ Khoa học tự nhiên

 

 STT

Họ và tên 

Quê quán

Năm sinh 

 Năm TN

sư phạm

 Năm vào nghành

 Trình độ CMNV

 1 Trần Thị Tám  Thanh Liêm - Hà Nam  1975  1998  1998  CĐSP  Toán-Lý
 2  Đinh Văn Dới  Thanh Liêm - Hà Nam  1977  1998  1998  CĐSP Toán-Lý
 3  Nguyễn Minh Tiến  Thanh Liêm - Hà Nam  1983  2006  2006  CĐSP Toán-Lý
 4  Ngô Thị Hồng Huế  Thái Bình  ĐHSP Lý
 5  Lê Thị Huế  Thanh Liêm - Hà Nam  1984  2007  2007  CĐSP Toán-Lý
 6   Nguyễn Thị Anh  Thanh Liêm - Hà Nam  1979  2001  2001  CĐSP Hoá-Sinh
 7  Nguyễn Mạnh Tuyên  Thanh Liêm - Hà Nam  1982  2003  2003  CĐSP Lý-CTĐ
 8  Phạm Quốc Khánh  Thanh Liêm - Hà Nam  1968      ĐH quản lý
9