Tổ Năng khiếu - chuyên biệt

 
 
STT
 
Họ và tên 
 
Quê quán
 
Năm sinh 

 Năm TNSP

 

 Năm vào nghành

 
 Trình độ CMNV
 1 Đinh Văn Thăng  Thanh Liêm - Hà Nam 1961    1982  ĐHSP GD-Thể chất
 2  Nguyễn Duy Hải  Thanh Liêm - Hà Nam  1976    1999  ĐHSP Tiếng anh
 3  Đỗ Thị Mỹ Hạnh  Thanh Liêm - Hà Nam  1979    2001  CĐSP Tiếng anh
 4 Trần Thị Thuý  Thanh Liêm - Hà Nam  1983    2006  CĐSP Mỹ thuật
 5  Nguyễn Đình Dũng  Thanh Liêm - Hà Nam  1977    2003  CĐSP Kỹ thuật CN
 6   Đinh Thị Thu Huyền  Thanh Liêm - Hà Nam  1983    2008   CĐSP Công nghệ
 7   Đỗ Thị Tuyết   Nam Đinh 1978      ĐHSP Tiếng anh