Tổ khoa học xã hội

 
 

STT

Họ và tên 

Quê quán

Năm sinh 

 Năm TN

sư phạm

 Năm vào nghành

 Trình độ CMNV

 1  Vũ Thị Thanh Loan  Thanh Liêm - Hà Nam  1976      CĐSP Văn -Sử
 2  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  Thanh Liêm - Hà Nam  1980    2002  CĐSP Văn - Địa
 3   Trần Thị Hạnh   Thanh Liêm - Hà Nam1978   2008  CĐSP Văn - GD
 4  Phạm Thị Sinh  Thanh Liêm - Hà Nam  1985    2000  CĐSP Địa - Sử
 5  Đào Thị Thanh  Thuỷ Nguyên - Hải Phòng  1982    2008  CĐSP Văn - Địa
 6  Nguyễn Đức Minh  Thanh Liêm - Hà Nam  1979    2001  CĐSP Văn -Sử
 7   Nguyễn Thị Ngoãn  Thanh Liêm - Hà Nam  1984    2007  CĐSP Văn - GD