Ngân hàng để kiểm tra

Nhà trường sẽ cập nhật các đề kiểm tra định kỳ của tất cả các môn. Đề cương ôn tập học kỳ I và cuối năm.
Hiện nay đã có một số bộ đề cương ôn tập cuối năm. Quý vị có thể dowload về máy từ danh mục các Tệp đính kèm
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
May 25, 2009, 1:19 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 12, 2009, 5:23 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 12, 2009, 5:23 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 12, 2009, 5:23 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 12, 2009, 5:20 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 10, 2009, 10:52 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 2, 2009, 6:31 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 15, 2009, 9:01 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 20, 2009, 9:04 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 18, 2009, 6:28 AM
ċ
Tapbaikiemtradinhky(Tap1).rar
(829k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 20, 2009, 8:57 PM
ċ
Tapcacbaikiemtradinhky(Tap2).rar
(927k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 20, 2009, 8:57 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 2, 2009, 6:41 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 2, 2009, 6:37 PM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Apr 2, 2009, 6:42 PM
Comments