Ngân hàng để kiểm tra

  Nhà trường sẽ cập nhật các đề kiểm tra định kỳ của tất cả các môn. Đề cương ôn tập học kỳ I và cuối năm.
  Hiện nay đã có một số bộ đề cương ôn tập cuối năm. Quý vị có thể dowload về máy từ danh mục các Tệp đính kèm
  Č
  ĉ
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  May 25, 2009, 1:19 AM
  ĉ
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  Apr 12, 2009, 5:23 PM
  ĉ
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  Apr 12, 2009, 5:23 PM
  ĉ
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  Apr 12, 2009, 5:23 PM
  ĉ
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  Apr 12, 2009, 5:20 PM
  ĉ
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  Apr 10, 2009, 10:52 PM
  ĉ
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  Apr 2, 2009, 6:31 AM
  ĉ
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  Apr 15, 2009, 9:01 PM
  ĉ
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  Apr 20, 2009, 9:04 PM
  ĉ
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  Apr 18, 2009, 6:28 AM
  ċ
  Tapbaikiemtradinhky(Tap1).rar
  (829k)
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  Apr 20, 2009, 8:57 PM
  ċ
  Tapcacbaikiemtradinhky(Tap2).rar
  (927k)
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  Apr 20, 2009, 8:57 PM
  ĉ
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  Apr 2, 2009, 6:41 PM
  ĉ
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  Apr 2, 2009, 6:37 PM
  ĉ
  Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
  Apr 2, 2009, 6:42 PM
  Comments