Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 -2009

 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH LIÊM

TRƯỜNG TH CS B THANH NGHỊ

=== &===

 

 

 

 

   KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

2008-2009

TRƯỜNG THCS B THANH NGHỊ

 

 


 

 

 

 

                                    THÁNG 9 NĂM 2008                             

 

 

PHÒNG GD-ĐT THANH LIÊM                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

TRƯỜNG THCS B THANH NGHỊ                                                                    ĐỘC LẬP -TỰ DO –HẠNH PHÚC

                                                                                                                        -----------------------------

                                                                                                                                                                                  Thanh Nghị , ngày 2 tháng 9 năm 2008

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2008-2009

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ B THANH NGHỊ

                                                                                                                      ====================

PHẦN THỨ NHẤT

                                                                                 NHỮNG CĂN CỨ  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC

I.CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

          -Căn cứ chỉ thị số 40/ CT-TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí Thư về  xây dựng nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục

          -Căn cứ chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh”

          Căn cứ chỉ thị 33/2006/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục

          - Căn cứ chỉ thị 47 /2008/CT-BGD&ĐT ngày13 /8/2008 về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành năm học 2008-2009

          - Căn cứ công văn số 1001/SGD&ĐT-THPT ngày29/8/2008-Sở GD&DT tỉnh Hà Nam về thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009

          - Căn cứ công văn số 09/HD-THCS ngày 04/9/2008của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Liêm về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2008

-         Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường.

II ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :                                          

          1 . Đánh giá tình hình nhiệm vụ năm học 2007-2008

          a/Ưu điểm

Năm học 2007-2008 Trường THCS B Thanh Nghị có nhiều thành tích và tiến bộ rõ rệt về nhiều mặt :

          - Duy trì sĩ số cao suốt năm học ,tuyển sinhvào lớp 6 đạt 100%

          - Hồ sơ phổ cập đảm bảo khoa học, chính xác ,sạch sẽ , tiêu chuẩn 2b đạt 93,6 % . Phối hợp cùng trường tiểu học và THCS A để xã được  công nhận đơn vị Phổ cập THCS

- Không có học sinh nghiện hút, không có học sinh vi phạm pháp luật, học sinh xếp loại hanh kiểm khá tốt là 90,2% ,  có 1,65% loại yếu.

          - Nền nếp dạy và học duy trì nghiêm túc trong suốt năm học, phong trào hội học hội giảng sôi nổi mang hiệu quả thiết thực.có 1 giáo viên giỏi cấp huyện.

          - Chất lượng đại trà được giữ vững cả hai học kỳ , xếp 5 trong huyện, chất lượng học sinh giỏi được duy trì và xếp thứ nhất  huyện. Xếp loại học lực cuối năm giỏi là 5,9% khá 32,4% trung bình 49,9% yếu 10,9,% kém 0,95%

          - Bồi dưỡng đội ngũ nhiệt tình  say mê trong chuyên môn nghiệp vụ

          - Phối hợp nhịp nhàng với các đoàn thể. Các bộ  phận trong giảng dạy và công tác

-Công tác thi đua công khai, dân chủ,công bằng tạo không khí cởi mở nhiệt   

tình trong mọi hoạt động

b/Những tồn tại :

-Đội ngũ giáo viên chưa đủ biên chế chính thức . Tỷ lệ giáo viên hợp đồng cao (5/20 =25 %),

-Không đủ điều kiện có phòng học cho bồi dưỡng học sinh giỏi và phù đạo học sinh yếu .

c/Kết luận :

Mặc dù còn rất khó khăn về cơ sở vật chất phải học 2 ca, về đội ngũ nhưng nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ năm học loại khá một cách vững chắc.Được công nhận là trường Tiên tiến.

2- Thuận lợi và khó khăn của năm học mới 2008-2009

a.Thuận lợi:

-         Là năm học tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

-         Là năm học với cuộc vận động : “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ,đạo đức nhà giáo và ngồi nhầm lớp”

-  Là năm học với chủ đề :

“Năm học ứng dụng công nghệ thông tin,đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện ,học sinh tích cực”

-  Là năm học nhà trường có đủ cán bộ quản lý và giáo viên theo biên chế.

-  Tình hình cụ thể về giáo viên và học sinh:

 Tổng số cán bộ, giáo viên công nhân viên: 26 người. Trong đó: Viên chức: 19; Hợp đồng 7( Giáo viên hợp đồng ngắn hạn :05 ,Nhân viên hành chính 0 2 ,trong đó có01 HĐ 68 và 01 ngắn hạn).Tỷ lệ giáo viên chuẩn hoá là: 22/22 bằng 100 %.Có 10 lớp với 380 học sinh

 b. Một số khó khăn:

-  Còn phải học hai ca  nên không đủ phòng học để bồi dưỡng học sinh giỏi và phù đạo học sinh kém.

-  .Không có nơi để triển khai đồ dùng ,thiết bị giảng dạy.

- Chất lượng mũi nhọn về văn hoá chưa đồng đều ở các môn ,đội ngũ giáo viên nòng cốt để giúp đỡ giáo viên mới và bồi dưỡng học sinh quá mỏng

- Bộ phận hành chính ít, hợp đồng ngắn hạn nhiều  và không thạo việc.

 

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH THỰC HIÊN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2008-2009

A.NHIỆM VỤ CHUNG

1.giữ vững quy mô trường lớp ,học sinh đã được xây dựng theo kế hoạch và thực hiện ngay từ đầu năm học.

2.Tiếp tục phát huy những thành tích của năm học 2007-2008 về giáo dục đạo đức, trí dục ,thể mỹ dục và hướng nghiệp dạy nghề. Đặc biệt chú ý thực hiện chủ đề năm học là  “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện ,học sinh tích cực”

3.Tham mưu với chính quyền địa phương ,với ngành chủ quản để xây dựng cơ sở vật chất theo hướng trường chuẩn quốc gia vào những năm tơí.

4.Duy trì phong trào thi đua dạy tốt học tốt để trường tiếp tục là tiên tiến.

B.NHIỆM VỤ CỤ THỂ

II KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG TÁCPHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

1-Quy mô phát triển

a/Một số chỉ tiêu

Khối

Số lớp

Học sinh

Ghi chú

Kế hoạch

Thực hiện

Kế hoạch

Thực hiện

6

2

2

79

84

Học  sinh mới  tuyển là 69

7

3

3

116

109

8

3

3

107

109

9

2

2

80

78

Cộng

10

10

382

380

 

-   Tuyển sinh vào lớp 6 đạt 100%.

- Duy trì sỹ số cả năm học là: 99,54 % .

-Hoàn thành việc điều tra, kiểm tra, đối chiếu và hoàn chỉnh các hồ sơ sổ sách trong tháng 8,9 và tháng 10 năm 2008 đảm bảo độ chính xác tin cậy.

 Tiêu chuẩn 2b đạt 92,49 % trở lên, các tiêu chuẩn khác đạt 99,8% trở lên.

-   Duy trì nền nếp thống kê báo cáo thường xuyên và định kỳ đầy đủ, nghiêm túc.

-   Vận động học sinh ra lớp bổ túc văn hoá: Lớp 9: 3  em; Lớp 8: 01em.

-   Phấn đấu điều tra tiêu chuẩn phổ cập trung học đảm bảo chính xác để làm tốt ba biểu mẫu của THPT. Hồ sơ các loại đầy đủ ,chính xác , sạch sẽ .

b/Biện pháp:

-  Kiện toàn ban phổ cập của trường và xã trong tháng 8 và 9.

+ Trường: Hiệu trưởng làm trưởng tiểu ban

Hiệu phó làm phó tiểu ban thường trực chịu trách nhiệm về hồ sơ sổ sách và cập nhật thông tin .

Các thành viên của tiểu ban: Dới, Minh ,Hà ,Thuỵ.

+ Xã: Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã làm trưởng ban

Hai hiệu trưởng của hai trường trung học cơ sở làm phó ban thường trực

-  Quán triệt cho mọi thành viên trong hội đồng sư phạm thông suốt tầm quan trọng và ý nghĩa của nhiệm vụ này đã ghi trong điều lệ nhà trường phổ thông .Đồng thời hướng dẫn mọi thành viên hiểu và làm thành thạo từng loại sổ sách một cách chính xác và sạch sẽ.

-  Thông qua các hội nghị ở địa phương để tuyên truyền vận động học sinh đến lớp, đồng thời khẳng định đi học là trách nhiệm và nghĩa vụ của học sinh và cha mẹ học sinh. để cán bộ và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ nhà trường.

-   Phân công giáo viên phụ trách các đội sản xuất để điều tra, theo dõi, sử lý những biến động một cách kịp thời. Cụ thể:

+ Đội 1 Bồng Lạng: M.Hạnh, Việt Dũng

+ Đội 2 Bồng Lạng:Thăng,Minh

+ Đội 3 Bồng Lạng: Ngoãn , Tiến

+ Đội 4 Bồng Lạng: Anh, HoàngThuý

+ Đội 5 Bồng Lạng: Tám,

+ Đội 6 Bồng Lạng: Loan ,

+ Đội 1 Thanh Bồng: Đình Dũng

+ Đội 2 Thanh Bồng: Hải ,Trần Thuý

+ Đội 3 Thanh Bồng:Dới, Tuyên

+ Đội 4 Thanh Bồng:Nguyễn Thanh,Đào Thanh

+ Thanh Sơn: Hà,

+Ngoại trú: Thụy,Hà

    Các đồng chí phụ trách nhóm trưởng(ghi tên trước) chịu trách nhiệm về số liệu và độ tin cậy của hồ sơ

-  Duy trì sỹ số cả năm học là một trong  những tiêu chuẩn xếp loại thi đua cho giáo viên chủ nhiệm. Hàng tuần giáo viên chủ nhiện phải báo cáo sỹ số của lớp với ban giám hiệu (vào thứ 7) để xử lý kịp thời những trường hợp chuyển bỏ, ốm.

-Phối hợp với Bí thư chi bộ và trưởng phó thôn trên địa bàn cùng Hội cha mẹ học sinh vận động học sinh bỏ học ra lớp.

-  Đầu tư cơ sở vật chất thiết bị đồ dùng giảng dạy là một trong những điều kiện giúp học sinh hứng thú học tập để không bỏ học.

-  Nâng cao chất lượng trí dục để học sinh say mê học tập, đặc biệt là những em có học lực yếu, nhận thức chậm cần được nâng đỡ, quan tâm khuyến khích nhiều hơn là biện pháp tích cực chống học sinh bỏ học.

-  Phối hợp với trường Tiểu học B và trung học cơ sở A xã Thanh Nghị để thống nhất bốn độ tuổi giao nhau và làm thống kê toàn xã.Phối hợp với các trường THPT  Thanh liêm để xác định học sinh đang họcTHPT,làm tiếp hoàn thiện hồ sơ phổ cầp THPT duyệt vào thàng 11/2008.

-  Nhà trường tạo điều kiện về kinh phí cho công tác điều tra thống kê phổ cập, hoàn chỉnh hệ thống sổ sách và cho giáo dục thường xuyên.

-  Phân công giáo viên dạy bổ túc văn hoá theo tinh thần một hội đồng hai nhiệm vụ mà điều lệ nhà trường đã quy định.Cụ thể:

+Môn Văn: Đồng chí Việt Dũng

+ Môn Sử: Đồng chí Thuỵ

+ Môn Địa: Đồng chí Mỹ Hạnh

+ Môn Toán: Đồng chí Tám

+ Môn Lý: Đồng chí Hà

+ Môn Hoá,Sinh: Đồng chí Anh

Lập danh sách học viên đã tốt nghiệp bổ túc văn hoá, hoàn chỉnh sổ điểm, sổ đầu bài cho lớp bổ túc văn hoá ngay trong tháng 9.

2 . Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

-Tiêu chuẩn1: Tập trung giữ vững nội dung về chất lượng đại trà và học sinh giỏi .Tỉ lệ học sinh xếp học lực loại giỏi từ 6,7% trở lên

-Tiêu chuẩn 2 :Phấn đấu có 45%(9Đ/c) giáo viên đạt tiêu chuẩn giỏi các cấp (các Đ/C Anh, Mỹ Hạnh , Minh ,Tám , Lại Dũng , Loan , Tuyên, Tiến, Đào Thanh). 4/20(Hải,Thuý,Việt Dũng,Anh - 20%) tiếp tục  chương trình hàm thụ đại học.

-Tiêu chuẩn 3 : duy trì kết quả hiện có

-Tiêu chuẩn 4: Tham mưu với địa phương xây dựng tiếp đơn nguyên 2 và hoàn chỉnh cổng , theo quy cách trường chuẩn quốc gia do Bộ giáo dục quy định .Nhà trường cùng cha mẹ học sinh xây công trình vệ sinh và nước sạch theo tinh thần trường học thân thiện .

-Tiêu chuẩn 5 :Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để huy động các lực lượng xã hội tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường .Tổ chức và đưa vào hoạt động nhịp nhàng Hội đồng trường theo điều lệ mới.           
II-NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1.Công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong nhà trường

aChỉ tiêu

          - Học tập nghiêm túc văn kiện nghị quyết trung ương Đảng 10 khoá IX của Đảng ,chỉ thị 40/CT-TW; Nghị quyết 40/2000/QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; Nghị quyết 41 / 2000/QH10  về phổ cập giáo dục THCS của Quốc hội;Chỉ thị 06 /CT/TW ngày 07 /11/2006 của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 33/2006/CT/Ttg của Thủ tướng “về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục “ ; Thực hiện chủ đề “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin,đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện ,học sinh tích cực” 

-         Học tập luật giáo dục, điều lệ nhà trường mới và nhiện vụ năm học cho giáo viên và học sinh.Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ , Kỷ cương- Tình thương – Trách nhiệm “, trên cơ sở thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường

-         Quán triệt cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục,vi phạm đạo đức nhà giáo và ngồi nhầm lớp.

-         Triển khai hoạt động ngoài giờ lên lớp theo đúng hướng dẫn được cụ thể hoá trong công tác Đội hàng tháng.

-         Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương ;Dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường.

          - Đảm bảo tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí, phấn đấu có70% học sinh trở lên là đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ , 7 chi đội mạnh (dự kiến các chi đội : 6ab,7abc,8a c ).Liên đội vững mạnh .

          - Xếp loại hạnh kiểm cuối năm :

KHỐI

TỐT

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

60

71,4

20

23,8

4

4,7

 

 

7

76

69,7

31

28,4

2

1,8

 

 

8

66

61,1

40

37

2

1,8

 

 

9

70

89,7

8

10,3

 

0

 

 

Cộng

272

71,8

99

26,1

8

2,1

0

 

- Tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

          - Trang phục thày trò thể hiện sach sẽ, văn minh, lịch sự, mô phạm. Đồng phục của học sinh vào thứ hai hàng tuần và các ngày cao điểm

          - Thực hiện các điều cấm trong điều lệ nhà trường, không có học sinh vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.Thực hiện tốt luật an toàn giao thông.

          - Tham gia cuộc thi Giáo viên Tổng phụ trách giỏi xếp tốp đầu của huyện.

          - Tổ chức cho các em đội viên tham gia cuộc thi “gia điệu tuổi hồng” từ cấp trường trở lên sôI nổi,đạt ý nghĩa giáo dục cao.

b Biện pháp

-         Tổ chức cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp học chính trị,học tập lại nghị quyết40/QH của Quốc hội và các văn bản trong cuốn tài liệu nhiệm vụ năm học 2007-2008,luật giáo dục sửa đổi,điều lệ trường phổ thông, giáo viên và học sinh học nội quy nhà trường ngay trong tháng 8

-         Thảo luận nội dung ,biện pháp và cam kết thực hiện cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử , bệnh thành tích ,vi phạm đạo đức nhà giáo và bệnh ngồi nhầm lớp.

-Chọn giáo viên nhiệt tình, có năng lực làm chủ nhiệm lớp và xây dựng giáo viên giỏi về công tác chủ nhiệm (Dự kiến GVCN lớp , 6ab,7ab 8ac,9ab)                                                                                  - Tổ chức tốt các ngày cao điểm mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc và thiết thực, tập trung vào các ngày 5/9, 20/11, 3/02 , 26/3 .Thực hiện tốt chương trình công tác Đội

          - Xây dựng hàng ngũ cán bộ lớp,tổ học tập theo điều lệ nhà trường, đưa đội ngũ này vào hoạt động ngay một cách có hiệu quả từ ngày học đầu tiên của năm học.

          - Xây dựng đội ngũ tự quản của các phân đội ,chi đội là ban chỉ huy và sao đỏ để các em đôn đốc việc học tập và công tác qua việc theo dõi kiểm tra chéo xếp loại thi đua hàng ngày, hàng tuần giữa các phân đội, chi đội với nhau dưới sự chỉ đạo của thày, cô chủ nhiệm; ở trường là thày trực tuần và tổng phụ trách dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng. Làm ngay từ tuần đầu của năm học.

          - Ổn định tổ chức Đoàn, Đội để đi vào hoạt đông có hiệu quả ngay trong tháng 9 (đại hội Chi Đoàn giáo viên và đại hội chi Đội cuối tháng 9 ) .Chi đội sinh hoạt vào tuần 3 hàng tháng theo chương trình công tác Đội.Phấn đấu mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp là một anh chị phụ trách giỏi.

          - Tiến hành cho học sinh bình xét hạnh kiểm hàng tháng theo nội dung và hoạt động của tháng đó. Học sinh tự nhận trước tổ, tổ bình xếp loại rồi tổng hợp cho lớp trưởng; Giáo viên chủ nhiệm xét duyệt và công bố kết quả từng em – Thời gian là tiết sinh hoạt của tuần cuối tháng . Nhà trường công bố kết quả tổng hợp vào sáng thứ 2 của tuần tiếp theo .

          - Tổ chức vui chơi tập thể sau tiết 2 ngày thứ 3 ,5 để các em vui khoẻ , có ý thức tập thể, tính đồng đội .

          -Tổ chức có hiệu quả hoạt động của tổ chủ nhiệm . Mọi giáo viên chủ nhiệm phải ghi chép chi tiết mọi hoạt động của lớp mình vào sổ chủ nhiệm  hàng ngày và định kỳ. Mỗi tuần hội ý tổ chủ nhiệm một lần vào thứ 7 và mỗi tháng họp 1 lần vào tuần thứ 3 của tháng .

          - Tổng phụ trách làm thật chi tiết chính xác việc tuyên dương và phê bình hàng tuần đối với từng cá nhân và tập thể chi đội .Tổng phụ trách có trách nhiệm điều chỉnh các nội dung, tiêu chí thi đua cho sát với nhiệm vụ của nhà trường chỉ đạo trong từng giai đoạn . Cụ thể :                                                                           
  +Tháng 9 tập trung vào các hoạt động nền nếp như xếp hàng ra vào lớp, đồng phục thứ 2 ,đi học đúng giờ , kiểm tra sách vở dụng cụ học tập, hát 2 lần trong buổi học

+Tháng 10 đến tháng 5 tập trung vào nâng cao kết quả học tập và các đội tuyển học sinh giỏi ( kiểm tra thực tế  , điểm số và nhận xét ở sổ đầu bài )

+Tháng 11 tập trung vào các hoạt động chào mừng ngày 20-11

+Tháng 12, 01 và tháng 4,5 tập trung vào điểm số các bài kiểm tra các môn.

          -Tổ chức cho đội viên lớn tuổi học tập tìm hiểu về Đoàn

-Trong năm họp hội nghị cha mẹ học sinh 2 lần để thông tin quá trình học tâp và rèn luyện của từng học sinh ,đồng thời thống nhất các biện pháp giáo dục vào tuần 9 và tuần 25. Xử dụng sổ liên lạc 3 lần trong năm có hiệu quả .

-Tổng phụ trách điều hành việc đọc và làm theo báo đội , nộp báo cáo định kỳ hàng tháng và họp nhận kế hoạch vào ngày26 hàng tháng đúng lịch.

-Phối hợp với các đoàn thể địa phương :phụ nữ , thanh niên,hội cựu chiến binh…để giáo dục đạo đức học sinh và phòng chống các tệ nạn xã hội.

-Bảng tin nhà trường được hoạt động mỗi tuần một lần để đang tin xếp loại thi đua tuần, hàng tháng về nội dung hoạt động Đội và thông báo các tin của trường.

2-Hoạt động dạy và học

a Chỉ tiêu:

          - Thực hiện đúng đủ các môn học theo phân phối chương trình mới của Bộ.Riêng lớp 9 dạy môn Mỹ thuật học kỳ I, môn Âm nhạc học kỳII.Môn Thể dục,Âm nhạc,Mỹ thuật đánh giá xếp loại theo 4 loại không cho điểm mà xếp loai theo 51

          - Phân công chuyên môn hợp lý nhất để không chéo ban, không chia nhỏ những môn không có giáo viên chuyên .

          - 100% giáo viên soạn giáo án mới trước 3 ngày. Nhà trường xét duyệt cho một số giáo viên được soạn ,in giáo án trên máy vi tính trên cơ sở có đơn của cá nhân và được tổ chuyên môn đồng ý (Các Đ/c : Việt Dũng,Minh, Dới, Tiến, Tuyên ,Anh).

-Tổ chức 2 đợt thao giảng và hội giảng ở trường ở tất cả các môn khối lớp theo thứ tự môn đào tạo bằng giáo án điện tử hoặc trình chiếu (100%), tham gia đầy đủ các đợt hội giảng của cụm, huyện. Có 4 sáng kiến được xếp loại cấp huyện (dự kiến các đ/c :Dới ,Lại Dũng,Tiến,Tuyên)     

- Xử dụng 100% số đồ dùng hiện có, Tham gia thi sử dụng thiết bị dạy học các môn :Vật lý(Tuyên),Hoá học,Sinh học (Anh),và Địa lý(Hạnh) ;Môn Lí đi thi cấp Tỉnh

-Tổ chức học, ôn tập, thi cử nghiêm túc cả 3 kỳ kiểm tra trong năm phấn đấu xếp kết quả cao trong huyện .Cụ thể :

+Chất lượng đại trà: học sinh xếp loại cuối năm từ trung bình trở lên là

MÔN

KHỐI 6(%)

KHỐI 7 (%)

KHỐI 8 (%)

KHỐI 9 (%)

Toán

88,8

88,9

90

90,3

100

90

90

89

Sinh

91,8

95,4

88,8

90

Hoá

 

 

89,9

91

Hoạ

100

100

100

100

Công nghệ

100

83,8

96

100

Văn

90,2

93,5

93,3

97,3

Sử

97,5

96,4

96,6

100

địa

100

100

100

100

GDCD

97,5

97,5

93,4

100

Anh văn

91,9

92

93,3

95

Thể dục

100

100

100

100

Âm nhạc

93,4

93,3

93,3

100

 

          +Xét tốt nghiệp đạt 100%        

+Kết quả học sinh giỏi - Xếp chung đồng đội từ thứ 1 đến thứ 5 , có 4 em đạt giải cấp huyện , cụ thể từng môn, lớp:

Môn

Khối6(XT)

Khối7(XT)

Khối8(XT)

Khối9(XT)

Văn

5

5

2

1

Toán

5

1

1

1

Tiếng anh

4

3

3

2

 

2

3

2

Hoá

 

 

3

3

Sinh

 

 

 

2

Sử

 

 

 

3

Địa

 

 

 

5

 

-Vào trung học phổ thông công lập: 70% trở lên (56 em) hoặc xếp từ thứ 6 đến thứ 9 trong huyện .Có 1-2 em được vào trường chuyên THPT

.+Xếp loại học lực cả năm :

 

Khối

Giỏi

Khá

T Bình

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

6

7.1

30

35.7

40

47.6

8

9.5

 

 

7

6

5.5

43

39.4

50

45.9

10

9.2

 

 

8

6

5.6

36

33.3

55

50.9

11

10.2

 

 

9

8

10.3

24

30.8

46

59

0

 

 

 

Cộng

26

6.7

133

35.1

191

50.4

29

7.7

 

 

 

 + Lên lớp thẳng 92,3%.trở lên

*Biệp pháp

- Mọi thành viên trong hội đồng nhận thức rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, trung của nhà trường, là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của người giáo viên là dạy chữ và nếu làm tốt mới dạy được người. Coi giáo dục là thước đo sự cống hiến năng lực của từng giáo viên đối với sự nghiệp giáo dục. Về phía lãnh đạo nhà trường phải phân tích chất lượng đội ngũ giáo viên và học sinh đặc biệt là thế mạnh của từng giáo viên để phân công nhiệm vụ cho thích hợp (dạy đại trà hay mũi nhọn).Bố trí thời khoá biểu hợp lý phù hợp với các ca học. Giám hiệu phải gương mẫu, đi tiên phong trong nhiệm vụ này.Mội giáo viên áp dụng các phương pháp dạy học tích cực ,phát huy tính tích cực chủ động ,sáng tạo của học sinh .Khắc phục kiểu dạy truyền thống ,nghiêm cấm dạy một chiều ,đọc chép .Coi trọng hướng dẫn học sinh tự học .Tăng cường khai thác sử dụng thiết bị dạy học đảm bảo yêu cầu thực hành,bám sát kiến thức ,kỹ năng.

- Chế độ ký duyệt giáo án định kỳ vào thứ 2 và thứ 5 theo tinh thần soạn trước ba ngày. Phân công như sau:

+ Hiệu trưởng ký duyệt những môn của tổ trưởng tổ KHXH

+ Phó hiệu trưởng ký duyệt những môn của tổ trưởng tổ KHTN và tổ NK-CB.

+Các tổ trưởng  chuyên môn ký duyệt các giáo án của tổ mình.

+ Yêu cầu giáo viên phải thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn, sử lý nghiêm khắc những trường hợp coi thường kỷ cương kỷ luật. Đồng thời cũng thưởng bằng vật chất cho những đồng chí có thành tích cao trong các kỳ kiểm tra bằng kinh phí của các doanh nghiệp các nhà hảo tâm và hội khuyết học.

- Hiệu trưởng, hiệu phó cùng tổ trưởng  kiểm tra đột xuất quy trình soạn, giảng, chấm trả mỗi tháng từ hai đến bốn giáo viên bắt đầu từ tháng 10. Việc kiểm tra đánh giá công khai trước hội đồng sư phạm ,theo CV 10227/2001.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn hai lần một tháng theo hướng dẫn.Trong đó có hướng dẫn các soạn giáo án trên máy theo các phần mềm và các khai thác tư liệu trên mạng intơnet (Phân công Đ/C Hà và Lại Dũng hướng dẫn)

- Giáo viên dự giờ bắt buộc tối thiểu 30 tiết/ năm

- Giáo viên bộ môn phải hướng dẫn học sinh hình thành thói quen về quy định của môn học: chuẩn bị bài, cách khai thác trong sách giáo khoa ,đồ dùng,thiết bị giảng dạy…và phong cách làm việc của ông thầy.

- Tăng cường kiểm tra thêm bài tập, bài kiểm tra làm ở nhà để kích thích hứng thú học tập của học sinh.

- Hàng tuần, hàng tháng giáo viên chủ nhiệm phải làm tốt những yêu cầu theo dõi sổ chủ nhiệm. Hiệu trưởng kiểm tra hai giáo viên chủ nhiệm/ tháng(Theo mẫu đánh giá thống nhất của Phòng).

- Tám tuần một lần, giáo viên bộ môn tiến hành phân loại học sinh để điều chỉnh kế hoạch, rút kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời bổ xung giúp đỡ học sinh đầu yếu.

-         Hoàn thành đề cương ôn tập ngay sau hai ngày nếu có hạn chế ôn tập Quá trình ôn tập giáo viên tập trung chủ yếu và rèn kỹ năng làm bài của học sinh để hạn chế điểm 3,4 tăng lên điểm khá giỏi (thòi gian là giờ nội khoá và ngày chủ nhật ).

-         Tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra đánh gía học sinh ở các môn học theo tinh thần tập huấn trong hè theo hướng hạn chế ghi nhớ máy móc,không yêu cầu làm theo mẫu và khuyến khích từng bước ra đề mở.Cần căn cứ vào chuẩn kiến thức kỹ năng của CTGDPT làm cơ sở để kiểm tra đánh giá. Chú ý những bài kiểm tra định kỳ có ma trận,đề và đáp án cụ thể chính xác.Những môn đánh giá bẵng xếp loại (Thể dục,Mỹ thuật,Âm nhạc) để xếp loại học lực chính xác theo hướng dẫn mới . Riêng bài kiểm tra học kỳ và cuối năm đề của Sở và Phòng chỉ có phần tự luận.

.+Kiểm tra giữa kì I và giữa kì II các môn : Ngữ văn (90 ‘);Toán (90’);T.anh (45’) do trường ra đề .

+Kiểm tra cuối kì I và cuối năm do Sở và Phòng ra đề các môn:Ngữ văn;Toán ; Tiếng anh, và thêm 01  môn trong các môn Vật lý,Hoá học, Sinh học nữa.

Các môn còn lại giao cho giáo viên bộ môn tự ra đề coi,chấm theo phân phối chương trình; Nộp bài cho Hiệu phó để lưu tại trường.

           -  Giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên bộ môn kiểm tra góc học tập và tình hình học tập ở nhà của học sinh. Có 50% học sinh được kiểm tra  - bắt đầu từ tháng 10.

- Phù đạo học sinh yếu kém giao cho giáo viên bộ môn.Nhà trường yêu cầu giáo viên có danh sách theo dõi học tập của những học sinh yếu kém riêng từng môn (tập trung vào môn ngữ văn và toán) .Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và gia đình để nâng dần chất lượng,kết quả học tập ; Không nóng vội.

- Bồi dưỡng học sinh khá,giỏi (tuyển chọn từ 30 em khá giỏi của mỗi khối) để dự thi cấp huyện vào tháng 01/09 (lớp 9) và tháng4 với các khối lớp còn lại  Phân công như sau:

T

Môn

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

1

Ngữ văn

Ngoãn

loan

ĐàoThanh

Dũng

2

Toán

Tiến

Tiến

Dới

Tám

3

Tiếng Anh

Thuý

Thuý

Hải

Hải

4

Hoá

 

 

 

Anh

5

 

 

Tuyên

Tuyên

6

Sinh

 

 

 

Anh

7

Sử

 

 

 

Thuỵ

8

Địa

 

 

 

M Hạnh

-         Tổ chức hai đợt hội giảng, hội học vào tháng 10  chọn giáo viên đi hội giảng huyện

- Nhà trường lên kế hoạch đầu tư kinh phí cho mua thiết bị, đồ dùng giảng dạy như thước kẻ, com pa, bản đồ, hoá chất và kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi.

-Giáo viên phải đăng ký xử dụng đồ dùng ,thiết bị thí nghiệm hàng tuần vào ngày cuối tuần để N.V  văn thư chuẩn bị cho tuần tới .Tổ phó chuyên môn chụi trách nhiệm theo dõi việc đăng ký và xử dụng đồ dùng thiết bị giảng dạy của tổ mình .Tổ chức thi xử dụng đồ dùng và tự làm vào tháng 1/09

-         Tổ chức kiểm tra dân chủ hồ sơ giảng dạy vào dịp 20 – 11. Kiểm tra định kỳ và đột xuất để xếp loại và phân loại giáo viên.

-         Nhà trường lên thống kê kiểm tra định kỳ tất cả các môn để thống nhất cách ra đề,làm đề với giáo viên bộ môn và họp với cha mẹ học sinh để thống nhất cách tính kinh phí làm đề cả năm (có tờ trình xin phép UBND cấp xã).

-         Về dạy môn tự chọn cho học sinh các lớp, nhà trường thành lập 2 nhóm chuyên nghiên cứu ,viết kế hoạch,giáo án,và dạy thử nghiệm môn tự chọn ngữ văn , toán theo chương trình bám sát mỗi tuần một tiết trong nội khoá .Sau đó sẽ đánh giá kết quả rút ra những điểm và chưa được để tiếp tục điều chinh cho những năm tiếp theo.

3       .Công tác lao động sản xuất hướng nghiệp và dạy nghề :

- Dạy đúng, đủ môn ký thuật công nghệ theo phân phối chương trình.

- Triển khai dạy nghề Điện ngay từ đầu năm cho lớp 9 để hoàn thành vào 15tháng 12 năm 2008 với 100% số học sinh tham gia dự thi.được công nhận cấp chứng chỉ 100% có 40% ,giỏi.Lớp 8 bắt đầu học từ học kỳ II. Phân công đồng chí Hà ,Dũng phụ trách và giảng dạy.

- Dạy đủ 9 bài hướng nghiệp bắt đầu từ tháng 9, do đồng chí Thuý phụ trách.

- Ban lao động hướng nghiệp dạy nghề do đồng chí Hà làm trưởng ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Trồng 40 cây bóng mát (mỗi lớp 4 cây), trong khuôn viên mặt bằng của trường.Mỗi lớp chịu trách nhiệm trồng và chăm sóc một bồn hoa của lớp mình dược phân công.

- Thường xuyên lao động và tổng vệ sinh và chăm sóc cây mỗi tuần hai buổi (Thành lập Đội chuyên vệ sinh là 2 lớp 6 ,chăm sóc cây là 3 lớp 7).

- Xây dựng :Hoàn chỉnh cổng trường ,xây thêm công trình vệ sinh giáo viên, nhà xe .

4.     Giáo dục thể chất, thẩm mỹ.

-Tổ chức cho giáo viên và học sinh học tập CV số 7500/GD&ĐT-HSSV ngày 18/8/2008 của Bộ giáo dục đào tạo và công văn số 1022/GD&ĐT-THPTngày 8 tháng 9 năm2008 của Sở GĐ&ĐT Hà nam về hướng dẫn giáo dục thể chất, y tế trường học quy định về nhiệm vụ, quyền lợi, quản lý chỉ đạo thực hiện để các tập thể và cá nhân (Đặc biệt là giáo viên thể dục) có ý thức thực hiện tốt.

          -Đưa An toàn giao thông vào dậy nội khoá ở môn GDCD :lớp 6 Tiết 23+24; lớp 7 tiết33 ;Lớp 8 tiết32 .Thư viện có góc sách An toàn giao thông

- Dạy các môn thể dục âm nhạc, nghệ thuật theo đúng phân phối chương trình.Xếp loại 3 môn này theo đúng  hướng dẫn 04 .Giáo viên thể dục phải mặc đồng phục ,học sinh đi giầy ba ta khi ra bãi tập.

-Duy trì đều đặn thể dục và vui chơI giữa giờ trong 15 phút.

   -Nhà trường lo đủ cơ sở vật chất tối thiểu  phục vụ cho dạy và học như: sân tập, hố nhảy, bóng ném, đồng hồ bấm giây, vợt cầu lông, quân cờ, giấy mầu, bức vẽ, đàn oóc.

    -Thành lập chi hội chữ thập đỏ do đồng Hà (Hiệu phó) làm chủ tịch và hoạt động có hiệu quả thiết thựctheo tinh thần công văn số 1176/HD-GD ĐT của sở giáo dục đào tạo ngày 03 tháng 10 năm 2007

- Các lớp hình thành các đội tuyển và tập luyện trong tháng 10 để dự thi vào dịp 20 – 11 các môn văn nghệ cờ vua, cờ tướng, kéo co, cầu lông, đá cầu.

-Trường thành lập đội tuyển năm môn điền kinh cho 2 độ lứa tuổi 1994+1995và1996+1997 theo các môn: Chạy ngắn, chạy bền, nhảy xa, nhảy cao, ném bóng dự thi ở Huyện đạt loại khá có 1 em dự thi ở Tỉnh.Tập luyện Từ tháng 10,dự cấp Tỉnh tháng 3/2009 do đ/c Thăng phụ trách tập luyện

-Tuyên truyền,vận động học sinh tham gia các loại hình bảo hiểm từ 70% trở lên

III. XÂY DỰNG CÁC ĐIỀU KIỆN :

1.     xây dựng đội ngũ:

- Tập trung bồi dưỡng giáo viên thông qua các lớp bồi dưỡng thường xuyên của Sở và Phòng giáo dục đào tạo tổ chức, thông qua sinh hoạt chuyên môn, dự giờ hội giảng hội thảo, thao giảng.

- Tham gia đầy đủ nghiêm túc các đợt học tập và thi  của chương trình bồi dưỡng thường xuyên.Học tập và vận dụng chương trình đổi mới về PPDH và ĐMKTĐG đã học trong hè 8 môn và những môn tiếp theo trong năm học.

- Nhà trường tổ chức học tập quy chế thi cho toàn thể giáo viên hai lần vào tháng 12 và tháng 4 cùng với việc học tập chế độ cho điểm và xếp loại học sinh (đặc biệt lưu ý ba môn chuyển sang xếp loại là Thể dục,Âm nhạc,Mỹ thuật ).         

 - Tổ chức cho giáo viên và học sinh học tập điều lệ nhà trường, luật giáo dục, nội quy của nhà trường để thực hiện tinh thân “ Kỷ cương, tình thương trách nhiệm”.

- Trường tổ chức học các tiêu chuẩn phổ cập THCS và PCTH, tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia để so sánh với tình hình cụ thể của nhà trường mà phấn đấu.

-Tạo điều kiện cho 04 giáo viên học hàm thụ đại học (Việt Dũng,Anh,Hoàng Thuý ,Hải)

-Bồi dưỡng và phấn đấu có 5 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cáp Tỉnh,huyện (Dự kiến đ/c :Loan ,Tuyên, Tiến, Đào Thanh,Hạnh–Ngoài Đ/cTám ,Minh ,Dũng đã đạt )

- Bồi dưỡng phát triển Đảng: Trong năm kết nạp một đến 2 đảng viên mới

2.Xây dựng cơ sở vật chất.

- Tham mưu với địa phương  xây dựng xong tường diễu và cổng trường,khu vệ sinh tự hoại của giáo viên

- Xây dựng  nhà xe cho giáo viên

- Mua sắm đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo cho giáo viên và học sinh.

-Mua một máy chiếu Đa năng.

- Bảo quản sử dụng phổ cập máy vi tính cho giáo viên.; máy pô tô để phục vụ cho việc làm đề kiểm tra định kỳ.

3.Các công tác khác:

- Tuyên truyền về xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Tạo điều kiện cùng hội khuyến học của trường và các cấp hoạt động thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển tiến lên.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ -THI ĐUA

1.     Công tác quản lý:

 - Xây dựng đủ bộ kế hoạch năm học gồm:

+ Kế hoạch chỉ đạo chung.

+ kế hoạch chỉ đạo công tác phổ cập.

+ kế hoạch chỉ đạo chuyên môn.

+ Kế hoạch lao động sản xuất hướng nghiệp.

+ Kế hoạch thanh kiểm tra .

+ Kế hoạch công tác chủ nhiệm và công tác đội.

+ Kế hoạch thu chi tài chính.

- Thực hiện công tác kiểm tra toàn diện 7 đồng chí và chuyên đề 100%cán bộ giáo viên bắt đầu từ tháng 10 một cách công khai công bằng.

- Thực hiện có kết quả công tác dân chủ hoá trường học (đặc biệt là công tác tài chính). Thực hiện công tác tài chính đúng chế độ, đúng quy định, đúng luật và công bằng.

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để cả xã hộ nhất trí chăm lo sự nghiệp giáo dục, đặc biệt quan tâm để hoạt động có hiệu quả và đạt sự đồng thuận cao trong hội cha mẹ học sinh và hội khuyến học của trường.

- Làm đúng quy trình quản lý để xây dựng đoàn kết nội bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng tháng và định kỳ.

- Làm có chất lượng và có ý nghĩa thực chất phong trào thi đua ở học sinh và giáo viên ngay từ đầu năm và duy trì liên tục suốt cuối năm.

- Chỉ đạo, vận động học sinh tham gia Bảo hiểm  thân thể học sinh và Bảo hiểm Y tế

2.     Phân công công việc.

2.1   . Hiệu trưởng

- Phụ trách chung,

- Công tác đoàn đội, thể mỹ dục , tài chính và công tác chủ nhiệm.

- Ký duyệt giáo án tổ trưởng khoa học xã hội, sổ lớp.

                 2.2. Phó hiệu trưởng:

-         Phụ trách công tác phổ cập, điều hành chuyên môn,

-          Công tác lao động hướng nghiệp dạy nghề

-         Quản lý CSVC.

-         Ký duyệt giáo án tổ trưởng khoa học tự nhiên ,Tổ năng khiếu ,chuyên biệt và sổ đầu bàì

2.3. Tổng phụ trách:

-   Điều hành và tổng hợp thi đua hàng tuần để công bố công khai vào đầu tuần

-         Triển khai công tác đội hàng tuần, tháng.Tổng hợp hoạt động hàng tháng để báo cáo Phòng theo lịch

-          Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để điều hành hoạt động Đội dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng.

3.     Danh hiệu thi đua:

      -Phấn đấu có 7/ 10 chi đội là chi đội mạnh .Liên đội được công nhận là liên đội mạnh.

      -Công đoàn mạnh,Chi Bộ trong sạch vững mạnh

               -Có 20/25 cán bộ giáo viên được công nhận là lao động tiên tiến.

               -Có ba giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua  cấp cơ sở.4 giáo viên giỏi cấp Huyện ,01 cấp Tỉnh

            Trường đạt dạnh hiệu tập thể lao động tiên tiến

PHẤN THỨ BA                                                                                              CÁC MỐC THỜI GIAN:

 

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian

8-2008

            -Ổn định tổ chức các lớp đi vào hoạt động có nền nếp ngay từ giữa tháng

            -Tổ chức thi lại và xét duyệt lên lớp đúng quy chế.

            -Phân công chuyên môn hợp lý .Dạy bắt đầu từ 25/8

            -Điều tra phổ cập để huy động hết học sinh ra lớp đúng ngày tựu trường.

            -Chỉ đạo tập luyện khai giảng năm học

            -Điều tra theo đội sản xuất

 

14/8

 

21/8

23/8

3 – 14/8

 

17 -30/8

3-23/8

9-2008

            -Ổn định tổ chức các lớp đi vào hoạt động có nền nếp .

            -Tập luyện chuẩn bị các điều kiện tốt cho ngày khai giảng 5/9.

            -Hoàn thành việc điều tra đội sản xuất theo mẫu mới, lên thống kê phổ cập xong. Thành lập tiểu ban phổ cập ở trường và ban phổ cập ở xã.

-Học tập điều lệ trường phổ thông mới và thảo luận việc thực hiện nội quy nhà trường.

-Xây dựng xong kế hoạch năm học của cá nhân, bộ phận của trường để duyệt.

-Kiểm tra nền nếp ,dụng cụ học tập của học sinh.

            -Học hướng nghiệp và điện dân dụng cho học sinh lớp 9.

 

Cả tháng

 

3 - 4/9

 

1-     30/9

 

 

3-5/9

 

 

6- 20/9

13/9

các chủ nhật

 

10-2008

-Duy trì sĩ số được giao, hoàn thành đối chiếu các loại sổ sách học tập và độ tuổi giao nhau với tiểu học

- Duyệt các biểu thống kê với Phòng giáo dục

- Hoàn thành điều tra phổ cập THPT

            -Triển khai thao giảng , hội giảng vòng 1

            -Thi GV sử dụng thiết bị dạy học cấp trường 04 môn :lý,địa ,Hoá,sinh cấp trường.

            -Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn theo hướng dẫn.

            -Kiểm tra toàn diện hai giáo viên, chuyên đề hai giáo viên.

-Thi đấu vòng loại các môn thể thao văn nghệ để chung kết vào dịp 20 /11

--Đại hội các tổ chức đội, đoàn, công nhân viên chức và đi vào hoạt động nhịp nhàng.

 

10-15/10

 

17/10

cả tháng

từ 10

 

 

1buổi/môn/t

16-30/10

 

NGLL

 

1-10/10

11-2008

            -Lập tờ trình đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận phổ cập.

-Tập chung nâng cao chất lượng giáo dục để kiểm tra tám tuần đạt kết quả cao

-Lao động tu sửa trường lớp, công trình vệ sinh, tập luyện các môn thể thao để thi đấu chung kết cấp cụm (cầu lông,cờ vua,điền kinh ,đá bóng)

            -Tổ chức ngày 20 tháng 11 trang trọng, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

            -Điều chỉnh kế hoạch sau khi có kết quả tám tuần.

            -Kiểm tra toàn diện hai giáo viên. Thông báo kết quả qua sổ liên lạc học sinh lần 1.

-Tập huấn cho giáo viên đi thi sử dụng thiết bị dạy học cấp cụm và hội giảng cấp cum trường.

15/11

 

1-10/11

 

 

Hàng tuần

 

 

20/11

 

 

 

 

20-30/11

 

12-2008

            -Kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân

            -Triển khai hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kỳ 1.Thi nghề cho lớp 9

-Thi học sinh giỏi TDTT cấp trường. Kiểm tra học sinh giỏi văn hoá cấp trường,

-Cơ bản thu xong tiền học phí để nộp về kho bạc.

            -Giáo viên học quy chế coi, chấm thi,chế độ tính điểm và xếp loại học sinh theo CV51

            -Thi HSG TDTT cấp cụm ,huyện.

            -Thi GV sử dụng thiết bị dạy học cấp huyện

            -Bồi dưỡng GV ĐMPP &ĐMKTĐG đợt hai.

 

 

15/12

 

 

 

25/12

25/12

 

25-30/12

1-2009

     -Tổ chức thi học kỳ 1 theo đúng quy chế.

-Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện.

            -Kiểm tra toàn diện hai giáo viên.

            Thông báo kết quả qua sổ liên lạc lần 2

            -Sơ kết học kỳ 1 phát động thi đua đến 26 /3.Nghỉ tết âm lịch (27/1)

            -Điều chỉnh kế hoạch sau kết quả thi học kỳ 1.

 

5-10/01/09

 

 

27/01

27/1

 

26/1

2-2009

   -Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 .Nghỉ tết âm lịch

 -Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên, chuyên đề ba giáo viên.

            -Học chương trình nghề điện dân dụng.cho lớp 8

            -Thi giáo viên giỏi cấp Huyện.

 

 

 

Các chủ nhật

3-2009

            -Kiểm tra chất lượng nửa học kỳ II . Sơ kết nửa kỳ II.

            -Thi học sinh giỏi TDTT và văn hoá lớp 9 cấp Tỉnh. 

            -Thi giáo viên sử dụng thiết bị dạy học cấp Tỉnh.

            -Điều chỉnh kế hoạch để hoàn thành kế hoạch năm học.

            Thông báo kết quả qua sổ liên lạc học sinh lần3.

 

9-13/2

4-2009

            -Kiểm tra công tác lao động hướng nghiệp

            -Kiểm tra học sinh giỏi cấp huyện khối 6,7,8 .

            -Triển khai hướng dẫn ôn tập cuối năm

            -Kiểm tra toàn diện , chuyên đề số giáo viên còn lại.

            -Học quy chế thi và tổng kết xếp loại học sinh lần 2.

            -Hoàn thành viết sáng kiến kinh nghiệm.

            -Thu xong học phí và nộp về kho bac.

 

 

01-10/4

 

 

 

 

30/4

5-2009

            - Kiểm tra chất lượng cuối năm khối 6,7,8.(12-16/5)

            -Kiểm tra chất lượng khối 9 và xét tốt nghiệp THCS.

            -Chuẩn bị các số liệu để tổng hợp báo cáo cuối năm.Tổng kết năm học

            -Giáo viên nộp sáng kiến kinh nghiệm.

            -Xét duyệt lên lớp, ký duyệt học bạ.

 

12-16/5

13-30/5

 

30/5

25-30/5

6-2009

            -Hoàn thành các loại báo cáo cuối năm.

            -Thanh quyết toán tài chính năm học 2008-2009

            -Nhận kết quả xét TN, giấy chứng nhận TN.

            -Coi thi vào THphổ thông

 

10-15/6

 

15/6

 

7-2009

            -Tuyển sinh vào lớp 6.

            -Bảo vệ cơ sở vật chất phòng chống bão lụt.

 

1-10/7

                                                                                                Thanh Nghị, ngày12 tháng 9 năm 2008

                                                                                                          T/M NHÀ TRƯỜNG.

 

 

 

 

 

              UBND XÃ THANH NGHỊ                                               PHÒNG GD-ĐT THANH LIÊM