Tập huấn CB-GV năm 2011

    Để tiếp tục đổi mới PPDH, chương trình dự án giáo dục II có một số nội dung tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên. Nội dung tập huấn bao gồm: Phần mềm Bản đồ tư duy(CDMindmap5Pro.zip); Hướng dẫn cách sử dụng bản đồ tư duy; Bản đồ tư duy ứng dụng trong từng môn học;  Đổi mới đánh giá các môn học;  Trường học thân thiện-Học sinh tích cực; Một số bài hát về THTT-HSTC; Tài liệu bồi dưỡng... Các đồng chí cán bộ, giáo viên hảy tải về máy để nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình.
Ċ
Amnhac.pdf
(278k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:31 PM
Ċ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:31 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:28 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:11 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:29 PM
ċ
MotsobaihatveTHTT-HSTC.rar
(3366k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:36 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:13 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:30 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:18 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:19 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:20 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:26 PM
ċ
TailieuDMDanhgiaKQHT16monhoc.rar
(4426k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:35 PM
Ċ
Theduc.pdf
(139k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:31 PM
ć
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Oct 6, 2011, 6:25 PM
Comments