Thông tin học sinh

Năm học 2009- 2010, trường THCS B Thanh Nghị có :
    Số lớp- số học sinh
        Khối 6: 2 lớp với   học sinh
        Khối 7: 2 lớp với  học sinh
        Khối 8: 3 lớp với  học sinh
        Khối 9: 3 lớp với  học sinh
        Cộng : 10 lớp với :  học sinh
    Đội ngũ
        Cán bộ quản lý: 2 đ/c
        Giáo viên: , trong đó:  Tổ KHXH:  đ/c
                                                   Tổ KHTN:  đ/c
                                                   Tổ Chuyên biệt:  đ/c
                                                    Giáo viên công nghệ:  đ/c
        Hành chính: 3 đ/c
ą
123.JPG
(5k)
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Mar 26, 2009, 8:38 PM
Comments