Lớp 7A

Kết quả xếp loại học kỳ I - Năm học 2008 - 2009
              
TT
Họ và
Tên
Nữ
Toán
Hoá
Sinh
Văn
Sử
Địa
Anh
GD
CN
Tin
TD
Nhạc
Hoạ
TBM
XL
1
ĐINH THỊ VÂN
ANH
Nữ
67
68
 
78
68
78
83
64
83
74
 
k
k
k
73
K
2
TRẦN THẾ
ANH
 
48
52
 
47
46
53
58
45
43
54
 
g
k
tb
49
Y
3
VŨ THỊ KIM
ANH
Nữ
79
77
 
60
65
70
75
61
74
66
 
k
k
k
70
K
4
HÀ THỊ
ÁNH
Nữ
92
84
 
81
84
83
86
85
89
81
 
k
g
g
86
G
5
NGUYỄN THỊ
ÁNH
Nữ
59
69
 
73
63
64
60
62
73
66
 
k
g
g
65
Tb
6
NG. THỊ NGỌC
ÁNH
Nữ
49
63
 
69
62
65
58
51
66
58
 
k
k
k
59
Tb
7
VŨ NGỌC
ÁNH
 
87
83
 
74
71
73
76
73
80
73
 
g
tb
k
77
K
8
NGUYỄN VĂN
BÌNH
 
49
64
 
61
51
65
60
48
63
70
 
g
k
k
57
Tb
9
VŨ XUÂN
BÌNH
 
51
66
 
62
47
68
55
49
61
63
 
k
k
k
56
Tb
10
NGUYỄN VĂN
BÍNH
 
45
47
 
68
54
60
55
39
66
55
 
k
k
tb
54
Tb
11
ĐÀO XUÂN
CƯƠNG
 
85
83
 
82
78
79
71
77
80
79
 
k
k
g
80
G
12
NGUYỄN VĂN
C­ƯỜNG
 
57
69
 
69
65
74
59
60
63
65
 
k
k
k
64
Tb
13
NGUYỄN VĂN
CƯỜNG
 
50
71
 
61
58
68
69
49
66
68
 
tb
k
k
61
Tb
14
NGUYỄN VIẾT
CƯỜNG
 
50
72
 
66
71
66
55
65
69
73
 
g
k
k
64
Tb
15
NHỮ THỊ
CÚC
Nữ
50
54
 
58
58
61
56
59
71
58
 
k
k
k
58
Tb
16
NHỮ VĂN
DƯ­ƠNG
 
38
56
 
54
53
51
54
24
61
55
 
k
k
k
49
Y
17
ĐINH VĂN
DŨNG
 
86
76
 
69
63
74
66
79
66
69
 
k
k
k
72
K
18
NGUYỄN THỊ
DỊU
Nữ
50
57
 
64
61
58
59
56
69
66
 
k
k
k
59
Tb
19
NGÔ THUỲ
DUNG
Nữ
53
62
 
70
65
68
69
65
80
66
 
k
k
k
65
K
20
ĐINH THỊ
DUYÊN
Nữ
51
76
 
76
63
71
71
59
77
69
 
g
k
k
66
Tb
21
TRẦN VĂN
ĐĂNG
 
77
81
 
61
66
60
63
57
66
73
 
k
tb
k
68
K
22
NGUYỄN VĂN
ĐẠI
 
55
61
 
68
62
70
50
61
60
66
 
k
k
k
61
Tb
23
ĐỖ NHẬT
ĐỨC
 
61
74
 
59
59
69
68
45
66
66
 
k
k
tb
62
Tb
24
PHẠM VĂN
ĐỨC
 
87
80
 
59
66
69
71
61
60
60
 
k
tb
tb
70
K
25
LÊ THỊ
HẰNG
Nữ
92
83
 
71
74
81
86
68
76
81
 
g
k
g
80
G
26
ĐINH NGỌC
HÂN
 
46
52
 
63
45
58
56
26
56
64
 
tb
k
k
51
Y
27
ĐẶNG NGỌC
HẢI
 
51
52
 
64
41
60
55
40
64
64
 
k
tb
tb
53
Tb
28
NGUYỄN HOÀNG
HẢI
 
89
84
 
77
72
66
80
85
70
80
 
g
k
k
79
K
29
PHẠM XUÂN
HẢI
 
45
46
 
50
47
55
51
37
59
60
 
k
tb
tb
49
Y
30
TRẦN HOÀNG
HẢI
 
58
73
 
59
60
54
68
75
76
71
 
k
k
k
65
Tb
31
NGUYỄN THỊ
HẠNH
Nữ
63
76
 
80
65
73
74
59
79
85
 
k
k
g
71
K
32
NGTHỊ THU
HIỀN
Nữ
87
72
 
69
58
69
64
56
74
73
 
k
k
k
70
K
33
NGUYỄN VĂN
HIỆP
 
30
52
 
52
39
58
55
23
30
56
 
k
k
tb
42
Y
34
LÊ THÁI
HOÀ
 
90
83
 
56
69
70
78
65
67
73
 
g
k
tb
74
K
35
VŨ THỊ
HOÀI
Nữ
59
66
 
68
62
65
70
46
71
50
 
g
k
k
62
Tb
36
PHẠM THỊ
HUỆ
Nữ
53
61
 
72
59
65
69
52
77
68
 
k
k
k
63
Tb
37
TRẦN THỊ
HUỆ
Nữ
77
84
 
77
77
76
85
64
74
79
 
k
k
g
77
K

 

Kết quả xếp loại Cả năm - Năm học 2008 - 2009
TT Hä vµ Tªn To¸n Ho¸ Sinh V¨n §Þa Anh GD CN Tin TD Nh¹c Ho¹ TBM XL
1 ®inh thÞ v©n anh 63 68   84 67.3 79 84 63 81 79   g k k 73 K
2 TrÇn thÕ Anh   51 55   49 52.7 52 53 40 52 57   k k k 51 Tb
3 vò thÞ kim anh 75 79   66.7 69 59 72 68 76 73   g k k 71 K
4 hµ thÞ  ¸nh 90 85   84.3 86 80 81 92 89 81   g g g 86 G
5 nguyÔn thÞ ¸nh 59 64   72.3 65 65 71 58 75 67   k g g 65 K
6 Ng. thÞ ngäc ¸nh 51 59   65.7 62.7 68 67 52 68 69   g k k 61 Tb
7 vò ngäc  ¸nh   82 80   78 73.7 73 81 80 80 80   k tb g 78 K
8 nguyÔn v¨n b×nh   50 55   55.7 53.7 60 59 52 67 67   k k tb 57 Tb
9 vò xu©n b×nh   50 62   60.7 56.3 69 64 53 65 63   k k k 59 Tb
10 nguyÔn v¨n  BÝNH   33 47   63.3 40.7 51 47 32 63 49   tb k tb 45 Y
11 §µO XU¢N C¦¥NG   87 84   81.3 80.7 79 73 78 81 82   g k g 81 G
12 nguyÔn v¨n  c­¦êng   52 61   67.7 64.3 72 67 63 67 74   g k k 64 Tb
13 nguyÔn v¨n C¦êng   50 66   67 54.7 73 57 50 67 69   g k tb 60 Tb
14 NGUYÔN VIÕT C¦êng   52 63   64.7 63.7 74 53 58 67 74   k k k 62 Tb
15 Nh÷ thÞ  cóc 50 55   66 60.7 70 61 54 66 70   k k k 60 Tb
16 Nh÷ v¨n  D¦¬ng   42 53   52.7 54.3 52 47 34 63 55   k k k 50 Y
17 ®inh v¨n  dòng   81 77   73 67 77 68 67 57 72   g k k 72 K
18 nguyÔn thÞ dÞu 50 56   67.3 62.3 65 65 59 70 71   g k k 62 Tb
19 ng« thuú  dung 52 63   68.7 63.7 71 75 60 74 71   g k k 65 Tb
20 ®inh thÞ  duyªn 54 70   76 71.7 68 78 58 74 78   g k k 68 K
21 trÇn v¨n ®¨ng   82 82   69.7 62 73 68 62 63 80   g k k 71 K
22 nguyÔn v¨n  ®¹i   54 60   66.7 62.7 73 69 60 65 74   k k k 64 Tb
23 ®ç nhËt  ®øc   55 66   61.7 57 60 65 52 69 71   k k k 61 Tb
24 ph¹m v¨n ®øc   83 81   57 66 66 68 58 57 64   g tb k 68 K
25 lª thÞ  h»ng 87 88   81.7 80 84 84 68 81 86   g k g 82 G
26 ®inh ngäc h©n   51 55   61 51 51 61 31 58 61   k k tb 53 Y
27 ®Æng ngäc h¶i   52 53   56 49.7 56 52 53 63 65   k tb tb 55 Tb
28 ng. hoµng h¶i   85 83   81 76 81 81 70 74 85   g k k 80 G
29 ph¹m xu©n  h¶i   45 49   50 50.3 52 47 40 56 55   k tb tb 49 Y
30 trÇn hoµng h¶i   56 64   66.3 62.7 57 69 71 75 76   g k k 65 Tb
31 nguyÔn thÞ  h¹nh 62 71   78.7 72.3 76 77 60 77 82   g g k 72 K
32 ngthÞ thu hiÒn 78 75   71.7 66 76 67 59 74 72   g k k 71 K
33 nguyÔn v¨n hiÖp   30 47   50.7 31 52 47 29 32 54   tb k tb 39 Y
34 lª th¸i hoµ   89 83   62.7 69.7 65 73 65 69 73   k k k 73 K
35 v÷ thÞ  hoµi 54 67   68.7 60.7 67 69 49 68 65   k k k 62 Tb
36 ph¹m thÞ  huÖ 57 62   71.3 59.7 61 79 55 79 69   k k k 65 Tb
37 trÇn thÞ  huÖ 78 82   77.7 76.3 81 85 73 77 80   g k g 79 K
Comments