THÔNG TƯ Số: 58/2011/TT-BGDĐT

Quý thày cô tải về máy tính của mình các văn bản hướng dẫn thực hiện  thông tư  Số: 58/2011/TT-BGDĐT

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại

 học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
(Áp dụng từ học kỳ II năm học 2011-2012)
Lưu ý: Có 03 tệp đính kèm dưới đây.
Ċ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Feb 7, 2012, 1:17 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Feb 7, 2012, 1:17 AM
ĉ
Trường Trung học cơ sở B huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam,
Feb 7, 2012, 1:17 AM
Comments